เลือกตั้ง 62 : กกต. เตือนแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งในสิ้นเดือนนี้

26 มี.ค. 2562 เวลา 13:06 น.

ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะต้องยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้ ไม่เช่นนั้นจะถูกจำกัดสิทธิ 5 อย่าง เป็นเวลา 2 ปี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากมีเหตุจำเป็น ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง หรือ ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคมนี้ ไม่เช่นนั้นจะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 35 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจำกัดสิทธิ 5 ประการ เป็นเวลา 2 ปี ได้แก่

เลือกตั้ง 62 : กกต. เตือนแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งในสิ้นเดือนนี้

1.สิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.

2.สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรับเลือกเป็น ส.ว.

3.สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

เลือกตั้ง 62 : กกต. เตือนแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งในสิ้นเดือนนี้

4.สิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

5.สิทธิดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริการท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด