svasdssvasds

รมช.ศธ. จับมือภาคีเครือข่าย สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาพื้นที่นาโต่

รมช.ศธ. จับมือภาคีเครือข่าย สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาพื้นที่นาโต่

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงราย บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ) โดยมี ดร.สุเทพชิตยวงษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีและนายปริวิชญ์ไชยประเสริฐประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายร่วมลงนาม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดเชียงราย

รมช.ศธ. จับมือภาคีเครือข่าย สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาพื้นที่นาโต่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาคสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาแสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลายให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบครบวงจรให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอาชีวศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรควบคู่กับการมีทักษะชีวิตมีงานทำสามารถประกอบอาชีพได้รักถิ่นฐานแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อความมั่นคงของประเทศและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ในส่วนของ สอศ. โดย อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้จัดให้มีการการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านอาชีพ สาขาเกษตรกรรม และสาขาอาชีพอื่น ๆ ตามหลักสูตร โดยมีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นาโต่ และมุ่งเน้นสำหรับนักเรียน และครูโรงเรียน ตชด. พอท. เฉลิมพระเกียรติฯ ให้จบหลักสูตร ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

เพื่อเป็นการ "ลดความเหลื่อมล้ำขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตรอย่างทั่วถึงและเสมอภาค" ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย มีการจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อยกระดับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตรแก่เยาวชนแนวชายขอบที่ยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีสถานที่เรียนใกล้บ้าน ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองในการประกอบอาชีพในวันหยุดเรียนได้ เมื่อจบจากการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่นของตนเองตามศักยภาพโดยไม่ละทิ้งถิ่นฐานและเป็นการสร้างค่านิยมทางการศึกษาวิชาชีพเกษตรอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

รมช.ศธ. จับมือภาคีเครือข่าย สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาพื้นที่นาโต่

ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ ยังสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามประจำปีของแต่ละชนเผ่าที่มีอยู่ในท้องถิ่นรวมถึงการนำเอาภูมิปัญญาของแต่ละชนเผ่ามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนนักศึกษา ทั้งอยู่ประจำและไป-กลับ อาทิการตั้งชมรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมชนเผ่า การบวชป่า การร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมประเพณีชนเผ่า กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทำการเกษตรที่ยึดหลัก “เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการนำเอารูปแบบโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาร่วมกับชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการปลูกป่าและทำฝายชะลอน้ำ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละชนเผ่า

"ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่” ตั้งอยู่ ณ บ้านนาโต่ เลขที่ 55 หมู่ที่ 20 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เปิดสอนปีการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 เป็นปีแรก ปัจจุบันเปิดสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. 1 / 10 คน ปวช. 2 / 12 คน ปวช. 3 / 7 คน ระดับ ปวส. 1 (สมทบ) 14 คน ปวส. 2 (สมทบ) /15 คน รวม 58 คน โดยนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ อาข่า ลาหู่ จีน และไทยใหญ่

รมช.ศธ. จับมือภาคีเครือข่าย สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาพื้นที่นาโต่

และในส่วนของความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี DLIT / DLTV ให้บุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา ให้ได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทย มีทักษะชีวิตและเรียนรู้อาชีพอย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายจะเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาครู ศึกษาค้นคว้าวิจัยการเรียนการสอนนักศึกษา ฝึกประสบการณ์เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาการสอนให้ตรงตามความต้องการของบริบทพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประสานความร่วมมือในจังหวัดและติดตามการดำเนินงานในโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ครูอาสา ตามบริบทและความต้องการของพื้นที่นาโต่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตซอฟต์แวร์และฮาร์ดดิสก์และการวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั้งรูปแบบเอกสารและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนระบบการสอนทางไกล บริษัท ซีพี ออล ล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติงานอาชีพและการศึกษาต่อสายวิชาชีพในสถานศึกษาที่บริษัทจัดการศึกษาเองและสถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ

รมช.ศธ. จับมือภาคีเครือข่าย สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาพื้นที่นาโต่

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/สภาพปัญหา "โครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่" เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษา อาทิ ยาหม่องสมุนไพร กาแฟ ชาสมุนไพร พืชผลทางการเกษตร โดยการประชุมมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ กพฐ. เลขาธิการ กศน. อศจ.เชียงราย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

รมช.ศธ. จับมือภาคีเครือข่าย สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาพื้นที่นาโต่

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด