"ประจิน" วาง 7 มาตรการการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

29 มี.ค. 2562 เวลา 7:28 น.

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า การกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติเป็น ประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยมี พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ , นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ,นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. , นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), พลตำรวจตรี ภาณุเดช บุญเรือง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 นายแพทย์ อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีฯ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนทั้ง 7 มาตรการ และเกิดการขับเคลื่อนตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 250 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

"ประจิน" วาง 7 มาตรการการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ "ประจิน" วาง 7 มาตรการการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การขับเคลื่อนงานตามแผนทั้ง 7 มาตรการ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิบัติ นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.บส.ชน.) กอ.รมน. โดยมีกองทัพภาคที่ 3 เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการตำรวจปราบปราม ยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และสำนักงาน ป.ป.ส. โดยร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ เพื่อบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว มีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ผ่าน 7 มาตรการ ทั้งมาตรการการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในพื้นที่เป้าหมาย มาตรการการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ มาตรการการสืบสวน ปราบปรามกลุ่มการค้าและอิทธิพล มาตรการการป้องกันยาเสพติด มาตรการการบำบัดยาเสพติด มาตรการการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงมาตรการการบริหารจัดการและการบูรณาการ ตลอดจนเน้นย้ำการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา

"ประจิน" วาง 7 มาตรการการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ "ประจิน" วาง 7 มาตรการการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จถือเป็นส่วนสำคัญ ในพื้นที่สำคัญดังกล่าว หากสามารถบูรณาการความร่วมมือปฏิบัติการตามแผนฯ ทั้ง 7 มาตรการ จะส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ทั้งการปราบปราม การสกัดกั้นยาเสพติด การสร้างกลไกครอบครัว ชุมชน และจิตอาสาในการป้องกันปัญหายาเสพติด ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในการช่วยกันดูแลทางผ่านยาเสพติด ควบคุมปัญหาในระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับนานาชาติ

"ประจิน" วาง 7 มาตรการการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ "ประจิน" วาง 7 มาตรการการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด