ข่าว

ลูกจ้างกว่า 3 แสนเฮ ได้อานิสงส์ ก.ม. ค่าชดเชยเลิกจ้าง 400 วัน

ลูกจ้างเฮ! ราชกิจจาฯประกาศพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่สิทธิ-สวัสดิการอื้อ ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมปฏิบัติตาม

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5 เม.ย.โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน

ว่า ในส่วนของ กสร. ได้มีการดำเนินการเรื่องดังกล่าวมาตลอดตั้งแต่ที่ยังไม่มีการประกาศใช้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายของนายจ้างและลูกจ้าง

เช่น สิทธิได้รับดอกเบี้ยกรณีนายจ้างผิดนัดไม่จ่ายเงิน การเปลี่ยนตัวนายจ้าง สิทธิลากิจธุระอันจำเป็น สิทธิลาคลอดบุตร การย้ายสถานประกอบกิจการ สิทธิได้รับค่าชดเชย

ซึ่งทาง กสร.ได้มีการจัดอบรมหรือประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและมาตรการบังคับใช้กฎหมาย แก่เจ้าหน้าที่ในกระทรวง และนายจ้าง ลูกจ้าง ได้ทราบถึงหลักการและเหตุผล

รวมถึงเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้ความคุ้มครองแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าช่องว่าง 30 วันก่อนจะมีการบังคับใช้นั้น จะทำให้นายจ้างอาจจะเลิกจ้างลูกจ้างที่อยู่ในกลุ่มได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นชดเชย 400 วันนั้น มองว่า การเพิ่มสิทธิในหลายๆ ด้านคงไม่มีผลกระทบต่อนายจ้าง และลูกจ้างที่ทำงานมากว่า 20 ปี

เพราะส่วนใหญ่เป็นถึงหัวหน้างานหรือผู้เชี่ยวชาญ มีโอกาสน้อยที่นายจ้างจะมาปลดคนกลุ่มนี้ เพราะลูกจ้างกลุ่มนี้คงมีความสามารถ จึงไม่น่าเป็นห่วง