BreakingNews : ด่วน! ศาลรธน.ไม่รับวินิจฉัยคำร้องกกต.-ชี้มีหน้าที่คำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์

24 เม.ย. 2562 เวลา 10:08 น.

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย กกต.ไม่อาจยื่นคำร้องให้วินิจฉัยสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และมีมติเอกฉันท์ 7:2 ว่าเป็นอำนาจหน้าที่กกต.ในการคำนวณหลังประกาศผลส.ส.แบ่งเขต

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีที่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า กรณีที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูณว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 91 ซึ่งเป็นการขอให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น รัฐธรรมนูญได้บัญญัติกระบวนการและขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยการใช้สิทธิทางศาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 และการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องโดยตรงในประเด็นนี้ โดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (1) ได้

ส่วนคำร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้ร้องจะคำนวณหาจำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 ได้หรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) ว่า กรณีดังกล่าวเป็นหน้าที่และอำนวจของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 ซึ่งต้องกระทำหลังจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว และข้อเท็จจริงตามคำร้องยังไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ใช้หน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ร้องเกิดขึ้นแล้ว คำร้องนี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบพระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 44 ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้