"ดร. มานะ" ชี้ คอร์รัปชันไม่ลดลง เพราะเคยชิน "ส่วย-สินบน"

08 พ.ค. 2562 เวลา 12:38 น.

ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประเด็น ทำไมคอร์รัปชันไม่ลดลง

ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ระบุเนื้อหาสำคัญ ในข้อความว่า เหตุที่คอร์รัปชันไม่ลดลง มาจากความเคยชินในกระทำที่น่ารังเกียจ เช่น การรีดไถ เรียกรับส่วยสินบน ค่าน้ำร้อนน้ำชา ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์และพวกพ้อง

พร้อมยกตัวอย่างในเรื่องของการบริการของรัฐ ที่มีการตั้งกฎหมาย และเป้าหมายให้ “ทุกหน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดเอกสาร ลดขั้นตอน ลดเวลาให้บริการประชาชนลงให้ได้ร้อยละ 30 – 50” ผ่านการที่หน่วยงานของรัฐต้องไม่ขอสำเนาเอกสารที่ออกให้โดยราชการ

 

เช่น บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนการค้า , เปิดให้บริการ e-Service หรือ การใช้เทคโนโลยีทำงาน เช่น ให้บริการผ่านแอพพลิเคชันหรือซอฟท์แวร์ทางโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลังได้ ลดการใช้กระดาษ และการถ่ายสำเนา

แต่ในเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือ แนวทางเหล่านี้ยังไม่มีข้อใดเลยที่คืบหน้าจนเป็นที่พอใจ จากการสำรวจพบว่า มีหน่วยงานที่ทำการเชื่อมโยงเอกสารและการบริการทางอินเตอร์เน็ตได้ครบถ้วนเพียง 20 แห่ง

การให้บริการโดยไม่เรียกสำเนาเอกสารราชการจากประชาชน ทำได้แล้วโดยสมบูรณ์ร้อยละ 6.7 และร้อยละ 13 พบว่า การพัฒนาระบบเอกสาร และจัดเก็บข้อมูลตามนโยบายรัฐบาลดิจิตอลก็ยังล่าช้า

หลายฝ่ายมองว่า อุปสรรคสำคัญที่ฉุดรั้งระบบราชการให้ผิดไปจากเป้าหมายเกิดจาก “ผู้นำ” และ “ผู้บริหารระดับสูง” ของหน่วยงานหรือรวมถึง “รัฐมนตรีบางคน” ขาดความใส่ใจที่จะพัฒนา

อย่างไรก็ตาม หากอยากให้ประเทศประสบความสำเร็จในการควบคุมคอร์รัปชันให้ลดลง ต้องเริ่มจาก 2 สองปัจจัยหลัก คือ ความตื่นตัวของประชาชนที่รังเกียจการโกงและไม่ยอมให้ใครโกง กับ ความตั้งใจจริงของผู้บริหารประเทศโดยเฉพาะ “นายกรัฐมนตรี” และยังหมายรวมถึงผู้นำของแต่ละหน่วยงานในแต่ละกรณีด้วย