คำสั่งม.44 ระงับการสรรหา "กสทช." ให้ชุดเดิมปฏิบัติงานต่อ

09 ก.ค. 2562 เวลา 3:14 น.

คสช.ออกคำสั่งมาตรา 44 ระงับการสรรหา "กสทช." โดยให้ชุดเดิมปฏิบัติงานต่อ โดยอ้างเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะของประเทศ

เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)คำสั่งที่ 8/2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่อง ของกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรวมทั้งการขยายบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะของประเทศ

โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกสทช. ไว้ก่อนจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคณะบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือจนกว่านายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.)จะมีความสั่งเป็นอย่างอื่น กรณีกรรมการกสทช. จะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุที่อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ให้กรรมการยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่ กรณีที่กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นให้กรรมการที่เหลือยังคงทำหน้าที่ต่อไป

โดยให้เพิ่มความในข้อ (5) ของมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 โดยมีถ้อยคำ จัดให้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือประโยชน์สาธารณะ (มาตราของพระราชบัญญัติการโทรคมนาคม เป็นการระบุถึงหน้าที่ของกรรมการกสทช. ในการจัดให้มีบริการด้านโทรคมนาคม โดยทั่วถึงและให้มีอำนาจในการ ให้ผู้ได้รับอนุญาตจากให้มีบริการทางโทรคมนาคม)