Breaking News :ค่าไฟไม่ขึ้น! กกพ. มีมติ ทุ่ม 9พันล้าน ตรึง FT ต่ออีก 4 เดือน ช่วยประชาชน

11 ก.ค. 2562 เวลา 6:27 น.

กกพ. ประกาศไม่ขึ้นค่าไฟ เดือนกันยายน – ธันวาคม 2562 โดยมีมติตรึงค่าเอฟทีต่ออีก 4 เดือน คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 9,000 ล้านบาท

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้คงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562 จำนวน -11.60 สตางค์/หน่วย ส่งผลให้ ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากงวดก่อน โดยกกพ.พยายามรักษาค่าเอฟทีในระดับเดิม เนื่องจากไม่ต้องการให้ปัจจัยค่าไฟฟ้ามากระทบต่ออุปสงค์ภายในประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ภาวะการส่งออกของประเทศชะลอตัวลงจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของภาวะการค้าโลก คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 9,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการบริหารจัดการค่าเอฟที

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจไม่ปรับเพิ่มค่าเอฟทีในรอบนี้ เป็นการบริหารจัดการภายใต้ปัจจัยหลักๆทางด้านต้นทุนขาขึ้น ที่ยังคงมีความผันผวน และกดดันต่อค่าเอฟที