ศาลรธน.ร่อนเอกสารเตือน วิจารณ์-เสียดสีคำวินิจฉัย ถึงขั้นดูหมิ่นเสี่ยงคุก

25 ก.ค. 2562 เวลา 10:52 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารชี้แจงบทบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาล โดยระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ม. 210 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 คือการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ และหน้าที่และอำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การพิทักษ์รัฐธรรมนูญระบอบการปกครองและความมั่นคงแห่งรัฐ การพิจารณากรณีที่กฎหมายบัญญัติธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงการพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่ การวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพคุณสมบัติของ ส.ส. หรือส.ว. และรัฐมนตรี

ก่อนที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 จะมีผลใช้บังคับ นักการเมืองหรือประชาชนทั่วไป สามารถวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งคำวินิจฉัยหรือการทำหน้าที่ของศาลได้ การกระทำที่เกินเลยไปถึงขั้นดูหมิ่น ข่มขู่ คุกคาม ศาลหรือตุลาการ ผู้กระทำอาจถูกดำเนินคดีอาญาในฐานความผิดเรื่องดูหมิ่นเจ้าพนักงาน หรือดูหมิ่นศาลฯ แต่เมื่อพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.61 การวิพากษ์วิจารณ์คำสั่ง คำวินิจฉัย หรือการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต ต้องกระทำโดยสุจริต และไม่ใช้ถ้อยคำมีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้สื่อและสังคมออนไลน์ด้วย

สำหรับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ทำการศาลหรือบริเวณที่ทำการศาล เพื่อเข้าฟังการไต่สวนของศาล กรณีมีความจำเป็นศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการออกคำสั่งให้บุคคลใดกระทำการ หรือยกเว้นกระทำการเพื่อให้การพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งหรือข้อกำหนดดังกล่าวให้ถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ การบังคับใช้บทบัญญัติละเมิดอำนาจศาลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแก่คู่กรณี และให้กระบวนการพิจารณาคดีดำเนินต่อไปได้ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในบริเวณศาล และนอกศาล รวมถึงป้องกันการประวิงคดีและการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่เกินขอบเขตและไม่สุจริต ทั้งนี้ศาลจะใช้ตามความจำเป็นเพื่อให้หน่วยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญนำเอกสารข่าวเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลออกมาเผยแพร่ ภายหลังเพจพรรคอนาคตใหม่ได้มีการเผยแพร่ คำสั่งและคำร้องของนายนายณฐพร โตประยูร ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีมติส่งให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค นายปิยุบตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เพื่อให้ทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลับมายังศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง จนมีบุคคลเข้าไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะโจมตี เสียดสี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณา รวมทั้งมีแชร์ข้อความดังกล่าวไปเป็นจำนวนมาก จึงน่าเชื่อว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวดังกล่าวเพื่อปรามและให้ความรู้ว่ากระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายละเมิดศาลซึ่งมีโทษทางอาญา ทั้งจำคุกและปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด