มติเอกฉันท์แต่งตั้ง “ไสลเกษ” นั่งประธานศาลฎีกาคนใหม่

31 ก.ค. 2562 เวลา 4:26 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (31 ก.ค. 62) ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 45 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติของ นายไสลเกษ วัฒนพันธ์ นั้น เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2497 สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในศาลยุติธรรม อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา

นอกจากนี้ ก.ต. ยังมีมติแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในศาลยุติธรรมอีกหลายตำแหน่ง เช่น แต่งตั้งนายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์, นางเมทินี ชโลธร ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา, นายประทีป ดุลพินิจธรรมา ประธานแผนกคดีภาษีอากรในฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา, นายนพพร โพธิรังสิยากร ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว้างประเทศในศาลฎีกาดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา, นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา,

นายประมวญ รักศิลธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา, นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา, นายอธิป จิตต์สำเริง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา, นางวาสนา หงส์เจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา, นายพศวัจณ์ กนกนาก ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา และนายนิพันธ์ ช่วยสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด