พิธียกเสาเอกชุมชนประชาร่วมใจ ๒ (คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม)

13 ม.ค. 2563 เวลา 14:41 น.

คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม

การพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นไปตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและ

การพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เห็นชอบ

(เสนอ โดยกระทรวงมหาดไทย) มีพื้นที่ดําเนินการความยาวรวม 50.8 กิโลเมตร เริ่มต้นจากคลอง

ผดุงกรุงเกษมในเขตกรุงเทพมหานคร ถึงแม่น้ําเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอยู่ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครความยาว 22.8 กิโลเมตรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ความยาว 20 กิโลเมตร และในพื้นที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 8 กิโลเมตร ปัจจุบันสภาพทั่วไปของคลองเปรมประชากรมีปัญหาการ

รุกล้ําคลองเป็นจํานวนมาก ชุมชนริมคลองส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่ที่แออัด มีปัญหาขยะและน้ําเสีย

สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม อีกทั้งสิ่งก่อสร้างรุกล้ําคลองเป็นอุปสรรคในการระบายน้ํา โดยเฉพาะในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง) และจังหวัดปทุมธานี (ตําบลหลักหก อําเภอเมือง

ปทุมธานี) ช่วงจากถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ มีความยาวประมาณ 17 กิโลเมตร

มีประชาชนตั้งบ้านเรือนรุกล้ํา จํานวน 5,098 หลัง หรือคิดเป็น 6,386 ครัวเรือน คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม