การเมือง

ซูเปอร์โพล เผย ปชช.พอใจมาตรการลดราคาก๊าซหุงต้ม ลดราคาน้ำมัน มากที่สุด

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความพอใจของ ปชช. ต่อมาตรการรัฐ ประชาชนพอใจมาตรการลดราคาก๊าซหุงต้ม ลดราคาน้ำมัน มากที่สุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPERPOLL) เสนอ ผลสำรวจภาคสนาม เรื่องความพอใจของ ปชช. ต่อมาตรการรัฐกรณีศึกษาประชาชนทุก สาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน1,138 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่23– 27 มีนาคมพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 94.6 ทราบข่าวมาตรการรัฐ ช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19 ในขณะที่ร้อยละ 5.4 ไม่ทราบข่าว

ที่น่าพิจารณาความพอใจต่อมาตรการรัฐช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19  พบว่า อันดับ แรกหรือร้อยละ 85.3 พอใจกระทรวงพลังงาน ลดราคา ก๊าซหุงต้ม รองลงมาอันดับสอง คือ ส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 84.2 พอใจกระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมัน อันดับสาม หรือร้อยละ 76.7 พอใจกระทรวงการคลัง เลื่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อันดับสี่ หรือร้อยละ 75.7 พอใจการเยียวยาผู้ประกอบการด้านสินเชื่อ ขยายเวลาเสียภาษี อันดับห้า หรือ ร้อยละ73.7 พอใจกระทรวงการคลัง ดูแลแพทย์บุคลากรสาธารณสุขเพิ่ม รายได้ ยกเว้นภาษีเงินได้  อันดับหก หรือร้อยละ72.3 พอใจธนาคาร ด้านชำระหนี้ ลดต้น ลดดอกผ่อนรถ

นอกจากนี้ อันดับเจ็ด หรือร้อยละ71.9 พอใจกระทรวงการคลั งช่วยเหลือรายได้ 5,000 บาทต่อเดือน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ อันดับแปด หรือ ร้อยละ 70.5 พอใจธนาคาร ลดต้น ผ่อนบ้าน อันดับเก้า หรือร้อยละ 69.1 พอใจรับเงินประกันค่าไฟฟ้า กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และอันดับสิบ หรือร้อยละ 48.2 พอใจมาตรการดูแลความปลอดภัยของแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข

อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือเมื่อถามถึงการสนับสนุนรัฐบาลพบว่า จำนวนมากที่สุดหรือร้อยละ 44.5 ระบุเป็นกลุ่มพลังเงียบ ขออยู่ตรงกลาง ในขณะที่ กลุ่มผู้สนับสนและกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล สูสีขี่กันอยู่เล็กน้อยคือ กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาล มีอยู่ร้อยละ 28.8 และกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล มีอยู่ร้อยละ 26.7

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่ามาตรการรัฐช่วยเหลือประชาชน กำลังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ ผลของการทำจึงดีกว่าพูดเยอะ ชาวบ้านกำาลังรอมาตรการใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ตรงเป้า และโดนใจของ ประชาชน เช่น การส่งหน้ากากอนามัยไปที่บ้านของประชาชน เหมือนส่ง ร่างรัฐธรรมนูญไปให้ชาวบ้านอ่านตามบ้าน หรือเปิดให้ชาวบ้านลงทะเบียนรับหน้ากากอนามัย รับแจกแอลกอฮอล์ 70 % ฆ่าเชื้อ ทำให้ทุกคนปลอดภัยระดับครัวเรือน เป็นต้น รัฐบาลต้องก้มหน้าก้มตาทำ งานหนักมากกว่าพูด ทำแต่ความช่วยเหลือที่ จับต้องได้ให้ประชาชนมากที่สุด บางครั้งพูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง