ข่าว

มอบดาบมหาดไทยผนวกฐานข้อมูล “รัฐ-ประชาชน” สู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

มอบมหาดไทยเจ้าภาพบูรณาการ "ฐานข้อมูลประชาชน-บริการภาครัฐ" ขีดเส้นหน่วยงานเตรียมฐานข้อมูลเสร็จใน 1 ปี

วันนี้ (4 ก.ค. 60) – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ โดยที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ แจ้งรายชื่อฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในการบริการประชาชนไปยังกระทรวงมหาดไทยภายใน 3 เดือน แล้วให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมรายชื่อฐานข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลทราบโดยเร็ว จากนั้นให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลจัดเตรียมฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย แล้วให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเชื่อมระบบฐานข้อมูลดังกล่าว กับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอใช้งานโดยเร็ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของส่วนราชการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และสำนักงานรัฐบาล

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการขับเคลื่อนแนวทางบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการของภาครัฐ ให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งติดตามและประเมินผลการเชื่อมโยงข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นระยะๆ โดยให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปด้วย