svasdssvasds

ราชกิจจาฯ ประกาศวุฒิสภาตั้ง พล.อ. ปรีชา จันทร์โอชา นั่งกรรมาธิการการท่องเที่ยวแทนตำแหน่งว่าง

ราชกิจจาฯ ประกาศวุฒิสภาตั้ง พล.อ. ปรีชา จันทร์โอชา นั่งกรรมาธิการการท่องเที่ยวแทนตำแหน่งว่าง

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตําแหน่งที่ว่าง ให้ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง

 

เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตําแหน่งที่ว่าง

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

 

ราชกิจจาฯ ประกาศวุฒิสภาตั้ง พล.อ. ปรีชา จันทร์โอชา นั่งกรรมาธิการการท่องเที่ยวแทนตำแหน่งว่าง

 

 

related