Breaking News ข่าว

ตำรวจออกข้อบังคับห้ามจอดรถ4จุดในกทม.

วันนี้ (19 ก.ค. 60) – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดรถ ในถนนและซอย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 เพื่อแก้ปัญหาการจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและแก้ปัญหาจราจร 

โดยกำหนดจุดห้ามจอดรถใน 4 จุดใหญ่ๆ ในพื้นที่กทม. จุดแรกที่ ซอยสุขุมวิท 33 ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 33 ถึงปากซอยสุขุมวิท 33/1 ทั้งสองฝั่ง ห้ามหยุดห้ามจอด ตลอดเวลา ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 33/1 ถึงซอย 33/5 วันคู่ฝั่งทิศตะวันออก ห้ามจอดรถตลอดเวลา และวันคี่ ห้ามจอดรถตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00–20.00 น. ส่วนฝั่งทิศตะวันตก วันคี่ ห้ามจอดรถตลอดเวลา และวันคู่ ห้ามจอด ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00–20.00 น. และ ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 33/5 ถึงซอยพร้อมจิตร ทั้งสองฝั่ง ห้ามหยุด ห้ามจอดรถ ตลอดเวลา

จุดที่สอง ซอยสุขุมวิท 39 ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 39 ถึงแยกพร้อมศรี ทั้งสองฝั่งห้ามหยุดห้ามจอดรถตลอดเวลา ยกเว้นจุดที่กําหนดให้เป็นที่หยุดรถสําหรับรถโดยสารสาธารณะ

จุดที่สาม ซอยสุขุมวิท 57 ห้ามหยุดห้ามจอดรถ ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 57 เข้ามาระยะทาง 30 เมตร ทั้งสองฝั่ง ห้ามหยุดห้ามจอดรถ ตลอดเวลา และต่อจากระยะทาง 30 เมตร ฝั่งทิศตะวันออก ห้ามจอดรถตลอดเวลา

และจุดที่ 4 ถนนเลียบคลองประปาฝั่งซ้าย ตั้งแต่แยกประชาชื่น ทั้งสองฝั่ง ห้ามจอดรถ ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-19.00น. 

คำสั่งฉบับนี้ ลงนาม โดยพลตํารวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป