ลงทะเบียน สินเชื่อออมสิน กู้เงินหมื่นสู้โควิด สูงสุด 50,000 ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ คนค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

15 ก.ย. 2563 เวลา 4:48 น. 80

ลงทะเบียน สินเชื่อออมสิน "กู้เงินหมื่นสู้โควิด" วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท เผยเงื่อนไข ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน และปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

ลงทะเบียน สินเชื่อออมสิน กู้สูงสุด 50,000 บาท สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ครอบคลุมอาชีพ พ่อค้าแม่ค้า, อาชีพอิระ, พนักงานผู้มีรายได้ประจำ ฯลฯ เงื่อนไขเบื้องต้น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

ลงทะเบียน สินเชื่อออมสิน กู้เงินหมื่นสู้โควิด สูงสุด 50,000 ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ คนค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียน สินเชื่อออมสิน วงเงินตั้งแต่ 10,000 เงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th ของธนาคารออมสิน ตรวจสอบเงื่อนไข และคุณสมบัติแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

ลงทะเบียน สินเชื่อออมสิน กู้เงินหมื่นสู้โควิด สูงสุด 50,000 ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ คนค้ำ ปลอดชำระ 6 งวดแรก

คุณสมบัติ เงินกู้สินเชื่อธนาคารออมสิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

-  สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี)

-  ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร

(เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ 
มัคคุเทศก์ เป็นต้น)

- มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

-  มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้

-  ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

 

เงื่อนไขสินเชื่อ

.  วงเงิน 10,000 บาท

.  อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน

.  ไม่ต้องมีหลักประกัน

.  ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7

โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

.  ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563

หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

 

วิธีการรับเงินกู้

.  เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้

จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

 

เอกสารใช้ในการขอกู้

.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

.   สำเนาทะเบียนบ้าน

.   เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก
 ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)

เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ

เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น

.   เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

 

สินเชื่อออมสิน กู้เงินหมื่น สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

-  สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

-  ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ 
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

- เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ 
สามารถติดต่อได้

-  เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

-  มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

 

เงื่อนไขสินเชื่อ

.  ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน 
ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

.  อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

.  ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกัน
ประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)

.  ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี

.  ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

.  ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

 

วิธีการขอสินเชื่อธนาคารออมสิน

.  ลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด

.  ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา

.  ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขา

.  ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ 
ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน

 

เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน

1. เอกสารส่วนบุคคล

    1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน

    1.2 เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

    1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร  ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

 2. เอกสารทางการเงิน

    2.1 สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม

    2.2 เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

 

ลงทะเบียน >>> สินเชื่อออมสิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด