นิด้าโพล เผยผลสำรวจ กว่า 33 % ระบุ หากโควิด ระบาดรอบสอง รัฐบาลจะไม่มีงบฯ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

16 ก.ย. 2020 เวลา 7:36 น.

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “ใครจะเดือดร้อน หากโควิด - 19 รอบสอง” ประชาชน 33.54 % ระบุ รัฐบาลจะไม่มีงบฯ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ใครจะเดือดร้อน หากมีโควิด - 19 รอบ 2” 

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับกลุ่มในสังคมที่จะเดือดร้อน และมาตรการ/งบประมาณ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หากเกิดการระบาดของโควิด - 19 รอบที่ 2 

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงกลุ่มที่จะเดือดร้อนมากที่สุด หากเกิดการระบาดของโควิด - 19 รอบที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.12 ระบุว่า คนจนที่หาเช้ากินค่ำ 

รองลงมา ร้อยละ 14.68 ระบุว่า พ่อค้า – แม่ค้าทั่วไป ร้อยละ 9.66 ระบุว่า กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ ไกด์ ร้านอาหาร เป็นต้น ร้อยละ 8.59 ระบุว่า ผู้ที่ปัจจุบันยังคงตกงานอยู่ 

ร้อยละ 7.53 ระบุว่า กลุ่มผู้เปราะบางในสังคม เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ร้อยละ 5.02 ระบุว่า พนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน ร้อยละ 2.66 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษา 

ร้อยละ 2.59 ระบุว่า บุคลากร ทางการแพทย์/สาธารณสุข ร้อยละ 2.51 ระบุว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 1.44 ระบุว่า เกษตรกร ร้อยละ 1.29 ระบุว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อมาตรการ/งบประมาณ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หากเกิดการระบาดของโควิด - 19 รอบที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.54 ระบุว่า รัฐบาลจะไม่มีงบประมาณสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

รองลงมา ร้อยละ 30.80 ระบุว่า มาตรการ/งบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะเหมือนหรือเท่า ๆ เดิม ร้อยละ 19.70 ระบุว่า มาตรการ/งบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จะน้อยลง 

ร้อยละ 13.16 ระบุว่า มาตรการ/งบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะมากขึ้น และร้อยละ 2.80 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ