โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด"

21 ต.ค. 2563 เวลา 0:55 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด"

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2563 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563

2. นายชูชาติ อัศวโรจน์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง