svasdssvasds

พระเทพฯ ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง 40ปี การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

พระเทพฯ ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง 40ปี การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมทรงบรรยายพิเศษเรื่อง "40 ปี การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร"

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

พระเทพฯ ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง 40ปี การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

 

ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง "40 ปี การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร" ในการประชุมวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 ของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม

พระเทพฯ ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง 40ปี การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

 

ในโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริในต่างประเทศ โดยใช้การประชุมออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จากราชอาณาจักรภูฎาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มองโกเลีย UNESCO WFP กระทรวงการต่างประเทศและมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 118 คน และพระราชทานพระราชดำรัสเป็นแนวทางในการร่วมมือกันทำงานต่อไป และได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริทุกสังกัดด้วย

ขอบคุณ ภาพข่าว: โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่มา : FB เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

related