มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ลดวันกักตัวโควิด เหลือ 10 วัน

29 ต.ค. 2563 เวลา 7:45 น.

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ลดวันกักตัวโควิด-19 เหลือ 10 วัน

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ลดวันกักตัวโควิด-19 เหลือ 10 วัน

หลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างนโยบายการกักกันโรคระดับชาติ (National Quarantine Policy)เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการกักตัวรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 จากเดิมที่ต้องพึ่งแต่ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)หรือ ศบค.และเพื่อรองรับการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว ครอบคลุม ตั้งแต่ระบบการกักกันโรค และสถานที่กักกันผู้สัมผัสโรค เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน พัฒนากลไกการบริหารจัด การระบบการกักกันโรคและสถานที่กักกันโรคให้เป็นเอกภาพ ทั้งในระดับชาติ และระดับจังหวัด และเร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเอาผิดได้กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ในการกักตัวเช่นโทษปรับ
         

 

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเห็นชอบเรื่องการลดระยะเวลากักตัว14 วันเหลือ 10 วัน โดยกรมควบคุมโรค จะมีการออกมาตรการและกฎเกณฑ์เพื่อให้รัดกุมและสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่าย โดยหลังจากครบ 10 วันแล้ว ช่วงเวลาที่เหลือเดิม 4 วัน จะต้องมีระบบติดตามตัวอย่างไร หรืออาจขอให้เคร่งครัดมาตรการระยะห่างทางสังคม เลี่ยงการเดินทางไปที่แออัดหรือชุมชน รวมไปถึงการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับ ร่างนโยบายการกักกันโรคในประเทศ (National Quarantine Policy) รองรับการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว ประกอบด้วย 3 หลักการ คือ

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ลดวันกักตัวโควิด-19 เหลือ 10 วัน
         

 

1. จัดให้มีระบบการกักกันโรคและสถานที่กักกันผู้สัมผัสโรคหรือพาหะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมาย และเพียงพอทุกพื้นที่

2. พัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบการกักกันโรคและสถานที่กักกันโรคให้เป็นเอกภาพทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด ที่สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

3. เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้นยังได้กำหนดระบบการจัดการในสถานที่กักกันโรค 10 ข้อ ทั้งด้านการจัดการสถานที่พัก พื้นที่ส่วนกลางและสถานที่เฉพาะ, มีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอนครบตามจำนวนวันที่กำหนด, การคัดกรองการเจ็บป่วยหรือสงสัยติดโควิด-19, การจัดการสิ่งแวดล้อม, การบริการพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิต, การรวบรวม จัดเก็บข้อมูล, ระบบรายงานเหตุการณ์, การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงาน, การตรวจประเมินสถานที่กักกันโรค และมีวิธีการตรวจสอบย้อนหลังเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติ รวมทั้งมีการกำกับติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ทั้งในระดับชาติและพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ลดวันกักตัวโควิด-19 เหลือ 10 วัน