เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6 "เมือง MOVE ON ไม่ทิ้งความมั่นคงทางอาหารไว้ข้างหลัง"

27 พ.ย. 2563 เวลา 6:53 น.

เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6 : City Farm Festival #6 “เมือง Move on ไม่ทิ้งความมั่นคงทางอาหารไว้ข้างหลัง” มาร่วมสร้างพลัง และผลักดันให้เมือง มีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับระบบเกษตรและอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6 : City Farm Festival #6 “เมือง Move on ไม่ทิ้งความมั่นคงทางอาหารไว้ข้างหลัง” มาร่วมสร้างพลัง และผลักดันให้เมือง มีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับระบบเกษตรและอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

 ช่วงเวลา 1 ทศวรรษที่ผ่านมา โครงการสวนผักคนเมือง ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา และศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ด้วยตระหนักถึงปัญหาของคนเมืองในด้านอาหาร ทั้งเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมของเมือง เราจึงมุ่งยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมือง และผนวกเรื่องการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและการพึ่งตนเองด้านอื่นๆ ให้อยู่ในวิถีชีวิตของคนเมือง พร้อมทั้งมุ่งยกระดับความคิด สร้างความตระหนักถึงบทบาทของเกษตรในเมืองในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาระบบอาหารและวิถีชีวิตทางเลือกที่เกื้อกูลธรรมชาติ สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันทั้งในเมือง ระหว่างคนเมืองกับชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ

“เมื่อเริ่มปลูกผัก คนเมืองได้สัมผัสพื้นดิน  คุณค่า ที่มาของอาหาร และเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมถึงความรักในธรรมชาติ เชื่อมระหว่างคนเมืองกับชนบทได้ ทำให้คนเข้าใจ เข้าถึง วิถีเกษตรกรรมธรรมชาติ มากกว่าการปลูกผัก คือ การปลูกเมือง และปลูกชีวิต คนเมืองรู้ว่า พวกเขาผลิตอาหารได้ สร้างพื้นที่อาหารได้  และเชื่อมโยงคนหลายกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง และเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของเมืองให้เกิดขึ้นได้”

 

 

 วิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น วิกฤตน้ำท่วม 2554 , ฝุ่น PM 2.5  และการระบาดของโรคโควิด-19  ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของเมือง คุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง ความท้าทายนี้จะยังคงเป็นปัญหาที่ไม่มีคำตอบและไม่มีทางออก หากผู้คนในเมืองยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองและความมั่นคงทางอาหารอย่างจริงจัง ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารของเมือง การเชื่อมโยงให้เกิดพื้นที่กระจายอาหาร ตลาดทางเลือกในเมือง การมีผังเมืองที่เห็นความสำคัญของพื้นที่อาหาร การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ที่ไม่สร้างให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6 : City Farm Festival #6 “เมือง Move on ไม่ทิ้งความมั่นคงทางอาหารไว้ข้างหลัง” มาร่วมสร้างพลัง และผลักดันให้เมือง มีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับระบบเกษตรและอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6 : City Farm Festival #6 “เมือง Move on ไม่ทิ้งความมั่นคงทางอาหารไว้ข้างหลัง” มาร่วมสร้างพลัง และผลักดันให้เมือง มีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับระบบเกษตรและอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6 : City Farm Festival #6 “เมือง Move on ไม่ทิ้งความมั่นคงทางอาหารไว้ข้างหลัง” มาร่วมสร้างพลัง และผลักดันให้เมือง มีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับระบบเกษตรและอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6 : City Farm Festival #6 “เมือง Move on ไม่ทิ้งความมั่นคงทางอาหารไว้ข้างหลัง” มาร่วมสร้างพลัง และผลักดันให้เมือง มีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับระบบเกษตรและอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 6 : City Farm Festival #6 “เมือง Move on ไม่ทิ้งความมั่นคงทางอาหารไว้ข้างหลัง” มาร่วมสร้างพลัง และผลักดันให้เมือง มีนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับระบบเกษตรและอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด