svasdssvasds

ส่องมาตรการการเงินช่วยผู้ประกอบการ-ประชาชนผู้รับผลกระทบโควิดรอบใหม่

ส่องมาตรการการเงินช่วยผู้ประกอบการ-ประชาชนผู้รับผลกระทบโควิดรอบใหม่

โควิด-19 ระลอกใหม่สร้างความเสียหายมากมายกับผู้คน และธุรกิจ รัฐก็พยายามออกหลายมาตรการในการช่วยเหลือ หนึ่งในนั้น คือ มาตรการทางการเงินที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ และประชาชน วันนี้จะพามาส่องมาตรการการเงินกัน

หลากหลายมาตรการช่วยผู้ประกอบการ

โควิด -19 รอบแรกรัฐช่วยเหลือผ่านไป รอบใหม่เข้ามาก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจระใหม่อีกเช่นเคย โดยเมื่อวานนี้ 13 มกราคม 2564 ก็มีข่าวดีหลากหลายมาตรการที่รัฐออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบหนึ่งในนั้นมีเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านการเงินด้วย

ส่องมาตรการการเงินช่วยผู้ประกอบการ-ประชาชนผู้รับผลกระทบโควิดรอบใหม่

โดยกระทรวงการคลังนำโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด)ของโควิด- 19 ทำให้คนหลากหลายกลุ่มได้รับผลกระทบ กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจจึงได้ดำเนินมาตรการด้านการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่มีอยู่แล้วซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที และมาตรการเพิ่มเติมอื่น ๆ ประกอบด้วยดังต่อไปนี้

มาตรการเสริมสภาพคล่องสำหรับประชาชน  โดยธนาคารออมสินได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชน  2 โครงการ คือ1.โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (สินเชื่อฉุกเฉิน) วงเงินคงเหลือประมาณ 2,700 ล้านบาท และ  2. โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยทั้ง 2 โครงการได้ขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ส่องมาตรการการเงินช่วยผู้ประกอบการ-ประชาชนผู้รับผลกระทบโควิดรอบใหม่

ด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มีโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินคงเหลือประมาณ 11,000 ล้านบาท โดยได้ขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan : SL) วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาทโครงการสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด วงเงินโครงการ 60,000 ล้านบาทและโครงการสินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Jump Start Credit) วงเงิน 100,000 ล้านบาท ทุกโครงการสิ้นสุดการจ่ายเงินกู้วันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

พักชำระหนี้ปั๊มหัวใจธุรกิจ

ถัดมาคือมาตรการบรรเทาภาระหนี้สิน (พักชำระหนี้) รวมมาตรการดูแล- เยียวยาทางการเงินผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งได้มีการจัดกลุ่มลูกหนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีเขียว คือกลุ่มที่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ปกติ ,กลุ่มสีเหลือง คือกลุ่มที่กลับมาชำระหนี้ได้บางส่วนไม่เต็มจำนวนที่ต้องจ่าย ,กลุ่มสีแดง คือกลุ่มที่มีปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้

ทั้งนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะมีการพิจารณามาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละรายเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น การขยายเวลาการชำระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง รวมถึงมีการติดต่อลูกค้าเพื่อช่วยเหลือในเชิงรุก สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศบค.รวมมาตรการดูแล- เยียวยาทางการเงินผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

ส่องมาตรการการเงินช่วยผู้ประกอบการ-ประชาชนผู้รับผลกระทบโควิดรอบใหม่

ต่อมาคือมาตรการเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ)เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ให้มีสภาพคล่องสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ดำเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการและประชาชน

นอกจากนี้ยังมีมาตรการเสริมสภาพคล่องสำหรับผู้ประกอบการ โดยธนาคารออมสิน ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการ ได้แก่ 1.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Soft Loan ท่องเที่ยว) วงเงินคงเหลือประมาณ 7,800 ล้านบาท

เร่งอัดเม็ดเงินช่วยทุกกลุ่ม

2.โครงการสินเชื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงินคงเหลือประมาณ 4,200 ล้านบาท 3. โครงการสินเชื่อออมสิน SMEวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท โดยทุกโครงการรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564รวมมาตรการดูแล- เยียวยาทางการเงินผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

อย่างไรก็ตามยังมีของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (สินเชื่อ Extra Cash) วงเงินคงเหลือประมาณ 5,900 ล้านบาท รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย ดังนี้

1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ไทยสู้ภัยโควิด วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9  2. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro ไทยสู้ภัยโควิด วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 4 ทั้ง 2 โครงการรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อถึงวันที่  31 มกราคม 2564 และ 3. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS Soft Loan พลัส วงเงินคงเหลือประมาณ 54,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีคุณสมบัติตาม Soft Loan ธปท. และ Soft Loan ท่องเที่ยวของธนาคารออมสิน รับคำขอค้ำประกันสินเชื่อตามระยะเวลารับคำขอสินเชื่อของแต่ละโครงการ

ไม่เพียงเท่านี้กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการออกพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 พ.ศ. 2563  (Soft Loan ธปท.) ซึ่งมีวงเงินคงเหลือประมาณ 370,000 ล้านบาท สามารถรับคำขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2564

related