Spring News

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ยืนยัน ไม่มีบุคลากรติดเชื้อโควิด

13 ม.ค. 2564 เวลา 11:54 น. 1

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ ไม่มีบุคลากรคนใดติดเชื้อโควิด-19

จากข่าวบุคลากรสภากาชาดไทย ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นกระแสในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ทำให้เกิดความวิตกกังวลของหมู่ประชาชน ในการเดินทางมาบริจาคโลหิตหรือมารับบริการที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีหน้าที่จัดหาและให้บริการโลหิตแก่โรงพยาบาลต่างๆ ต้องทำงานประสานกับหลายภาคส่วน จากข่าวที่เผยแพร่เป็นกระแสสังคมว่าบุคลากรสภากาชาดไทยติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ผู้บริจาคโลหิตและผู้รับบริการ มีความวิตกกังวล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นอย่างมาก

ในส่วนของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ ขอชี้แจงว่าไม่มีบุคลากรคนใดติดเชื้อโควิด-19 ด้วยมาตรการที่ป้องกันอย่างเข้มงวด ดังนี้

1. บุคลากรที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้กักกันตัว ปฏิบัติงานที่บ้าน ไม่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ/ภาคฯ

2.จัดรถ รับ-ส่ง บุคลากรกรณีที่ไม่มีรถส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ

3.บุคลากรทุกคนต้องวัดไข้ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำ 

4.บุคลากรทุกคน ต้องไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง หรือแหล่งที่มีผู้คนจำนวนมาก

5. บุคลากรนำอาหารจากบ้านหรือซื้ออาหารเข้ามารับประทาน ไม่ไปนั่งรับประทานที่ร้านอาหารภายนอก 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ยืนยัน ไม่มีบุคลากรติดเชื้อโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด