ประกาศกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้แล้ว จ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

24 ม.ค. 2564 เวลา 4:42 น. 2

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง เรื่องการจ่าเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มเติมเป็นเดือนละ 800 บาท มีผลใช้แล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ออกโดยนาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา75 แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา 800 บาท ต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน ” ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

ประกาศกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้แล้ว จ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

ประกาศกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้แล้ว จ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด