ลงทะเบียน หมอพร้อม คาดปักเข็มแรกได้ 14 กุมภาพันธ์นี้

25 ม.ค. 2564 เวลา 7:57 น.

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยเตรียมลงทะเบียนผ่าน [email protected] หมอพร้อม ก่อนรับการฉัดวัคซีนโควิด-19 คาดสตาร์ทปักเข็มแรก 14 กุมภาพันธ์นี้

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับคนไทยตามแผนที่กำหนดไว้ 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 ช่วงเดือน ก.พ.ถึง เม.ย.64 ที่วัคซีนยังมีปริมาณจำกัด จะดำเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ตั้งเป้าหมายจะเริ่มฉีดในวันที่ 14 ก.พ.64

ระยะที่ 2 ช่วงเดือน พ.ค.ถึง ธ.ค.64 เมื่อจัดหาวัคซีนได้มากขึ้น โดยจะขยายพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายจากระยะที่ 1 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

และระยะที่ 3 ช่วงเดือน ม.ค.65 เป็นต้นไป เมื่อมีวัคซีนอย่างเพียงพอจะฉีดให้กับประชาชนทั่วไปทุกคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากร และฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

อย. ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดจากแอสตราเซเนกาถึงไทยกุมภาพันธ์นี้

ดังนั้น จึงขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีน โดยสำรวจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการวัคซีน จัดทำแผนปฏิบัติการ ชี้แจงอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และอสม. สื่อสาร ชี้แจง แนะนำประชาชนรวมถึงผู้นำชุมชน จัดระบบบริการ ระบบห่วงโซ่ความเย็น และระบบเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และซักซ้อมแผน ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มให้บริการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้ได้มีการประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงาน 6 คณะ ภายใต้คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนรองรับการฉีดวัคซีนประชาชนทุกคน ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยฉีดคนละ 2 เข็ม ดำเนินการในช่วงแรกกำหนดสถานที่ฉีดในโรงพยาบาล เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่จึงเฝ้าระวังสังเกตอาการ 30 นาที หากมีผลข้างเคียงจะช่วยเหลือได้ทันที

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ Line Official Account ในชื่อว่า “หมอพร้อม” เป็นระบบรองรับการให้บริการวัคซีน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยบริการในการลงทะเบียนผู้รับวัคซีน ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ติดตามประเมินผลการให้วัคซีนจากหน่วยบริการทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุม และเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชน โดยติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของทุกคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 1, 7, 30 และ 60 หลังจากรับวัคซีน โดยเบื้องต้นจะมีการทดสอบการส่งข้อมูลและประเมินผลภายในวันที่ 27 ม.คง64 และจะเปิดตัวหมอพร้อม ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 12 ก.พ.64 สำหรับประชาชนจะเปิดใช้งานในช่วงเดือน เม.ย.64

สำหรับคณะทำงาน 6 คณะ ประกอบด้วย 

1.คณะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน 

2.คณะทำงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3.คณะทำงานด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรมและกำกับติดตามผล กำหนดแนวทางการให้บริการวัคซีน และแผนฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการวัคซีน เป็นต้น 

4.คณะทำงานด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน จัดทำแนวทางการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังรับวัคซีน มีระบบติดตามข้อมูลและตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

5.คณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 วางแผนระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีน พัฒนาระบบลงทะเบียนการให้บริการวัคซีน เพื่อให้หน่วยบริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ และเก็บรวบรวม วิเคราะห์ประมวลผลการให้บริการวัคซีน และ 

6.คณะทำงานด้านการบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีน ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและความเคลื่อนไหวที่สำคัญเกี่ยวกับวัคซีน ทั้งระดับโลกและในประเทศเพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและให้บริการวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด