Spring News

"บิ๊กป้อม" เร่งรัดดำเนินแผนงานบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู คลองแสนแสบ

28 ม.ค. 2564 เวลา 9:37 น.

"บิ๊กป้อม" เร่งรัดดำเนินแผนงานบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู "คลองแสนแสบ" ระยะเร่งด่วน เพื่อการสัญจรทางน้ำอย่างปลอดภัยของประชาชน

วันนี้ (28 ม.ค. 64) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ บริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู คลองแสนแสบ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานอื่น ๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference โดยรองนายกรัฐมนตรีย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดปฏิบัติตามแผนงานทั้งแผนงานระยะเร่งด่วน แผนงานระยะกลาง – ระยะยาว ให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด พร้อมให้รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน อาทิ การใช้เรือไฟฟ้าแทนเรือยนต์ การติดตั้งกล้องวงจรปิดตามท่าเรือ เพื่อพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สัญจรทางน้ำอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ชาวชุมชนบ้านครัว วาดความฝัน ลงความหวัง บนคลองแสนแสบ

สำหรับมติที่ ประชุมรับทราบการดำเนินงานบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ที่ผ่านมา จำแนกเป็น แผนงานระยะเร่งด่วน ปี 2564 ประกอบไปด้วย การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ การป้องกันการบุกรุกทรัพยากรในคลองแสนแสบ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบ และแผนงานระยะกลาง – ระยะยาว ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป อาทิ โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ยังมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ แก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ เพื่อให้คลองแสนแสบกลับมามีระบบนิเวศน์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและการระบายน้ำอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปฏิทินการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ปี 2564 ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด