Spring News

"กฟน." ขยายเวลาลดค่าไฟ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3-7 เริ่ม ม.ค. - มี.ค.64

03 ก.พ. 2564 เวลา 7:21 น. 5

การไฟฟ้านครหลวง ขยายเวลาลดค่าใช้ไฟ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3-7 เริ่ม ม.ค.- มี.ค.64 เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 จากกรณีที่การไฟฟ้านครหลวง ออกประกาศเรื่อง การบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  โดยการการไฟฟ้านครหลวง ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งบังคับใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้

ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง  

ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่

ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง

 

ประเภท ที่ 6  องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  

ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร   

ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2563  และขยายเวลาเรื่อยมาจนถึง เดือน ธันวาคม 2563  ที่ผ่านมา

 

 ล่าสุด เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่  เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบ มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563  จึงออกประกาศขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าต่ำสุด ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งใช้บังคับผู้ใช้ไฟฟ้าดังนี้ 

ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง

ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่

ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง

ประเภท ที่ 6  องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  

ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร  

จากกำหนดเดิมออกไปอีก 3เดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม - มีนาคม 2564  

โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด