Spring News

Fake News : จ่ายเงิน 5,750 บาทให้ผู้จบการศึกษาใหม่ 3 เดือน

07 ก.พ. 2564 เวลา 5:47 น. 1

ตามที่มีการใช้ข้อความพาดหัวข่าว เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กระทรวงแรงงานอนุมัติให้เงิน 5,750 บาท เป็นเงินสด 3 เดือน สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีที่มีการใช้ข้อความพาดหัวข่าวว่า ‘กระทรวงแรงงาน อนุมัติให้เงิน 5,750 บาท เป็นเงินสด 3 เดือน สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่’ ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงว่าการใช้ข้อความพาดหัวข่าวข้างต้นทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด เนื่องจาก ครม.ได้อนุมัติเห็นชอบการปรับแก้คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment) ในส่วนการจ่ายค่าจ้าง ดังนี้ เงื่อนไขสำหรับนายจ้างในการจ่ายค่าจ้าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน ตามค่าจ้างจริง ทั้งนี้ รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามวุฒิการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี ไม่เกิน 7,500 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่เกิน 5,750 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่เกิน 4,700 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่เกิน 4,345 บาท โดยจ่ายค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ของผู้จบการศึกษาใหม่ที่ร่วมโครงการฯ หลังจากนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างภายในสิ้นเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย และกรมการจัดหางานจะโอนเงินอุดหนุนค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยให้ลูกจ้างภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป หรือกรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย กรมการจัดหางานจะโอนเงินอุดหนุนค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยให้ลูกจ้างภายในวันที่ 10 ของเดือนนั้น

สำหรับคุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องมีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 25 ปี หากอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยผู้จบการศึกษาใหม่ที่เคยทำงานและอยู่ในระบบประกันสังคม หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว สามารถร่วมโครงการฯได้ โดยปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ให้ขยายระยะเวลาร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (จากเดิม 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) เพื่อให้นักศึกษาจบใหม่มีโอกาสได้งานทำ และนายจ้าง/สถานประกอบการเกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการตรวจสอบความคืบหน้าการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่ระบุเป็นสถานที่ทำงาน หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วต้องการความช่วยเหลือเรื่องการรับ-จ่ายเงินค่าจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ติดตามข่าวสารจาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการพาดหัวข่าวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เพราะเงินจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนของอัตราค่าจ้าง ที่รัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน สำหรับโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment)

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด