สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอบคุณรัฐบาล เลื่อนเก็บค่ารถไฟฟ้า ราคา 104 บาท

09 ก.พ. 2564 เวลา 5:15 น. 1

สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอบคุณรัฐบาล เลื่อนเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า 104 บาท พร้อมข้อเสนอระยะยาว ให้เก็บโดยสารตลอดสายไปกลับ ไม่เกิน 33 บาท

สภาองค์กรของผู้บริโภค ประเดิมงานแรก ทำข้อเสนอนายกรัฐมนตรีทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาว และขอขอบคุณรัฐบาลที่เลื่อนการเก็บราคา 104 บาท พร้อมเสนอให้ทบทวนสัญญาสัมปทานทุกสาย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ตามที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร จัดเก็บอัตราค่าโดยสารถไฟฟ้า สายสีเขียว พร้อมส่วนต่อขยายในอัตราสูงสุด 104 บาท ที่จะบังคับใช้ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

โดยอ้างเหตุผลได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้พิจารณาทบทวนค่าโดยสารให้คำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาระของกรุงเทพมหานครให้เกิดความเหมาะสม ในสถานการณ์การแพระบาดของโรคโควิด-19

สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอบคุณรัฐบาล เลื่อนเก็บค่ารถไฟฟ้า ราคา 104 บาท

สภาองค์กรของผู้บริโภค ในฐานะผู้แทนผู้บริโภคทุกคน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้าน ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่ให้นโนบายสั่งเลื่อนการเก็บค่าโดยสร 104 บาท

เพราะการกำหนดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็นราคาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ กำหนดราคาแต่เพียงลำพัง ไม่มีการับฟังความคิดเห็นขององค์กรผู้บริโภค หน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวซ้องกับเรื่องนี้

รวมทั้งขัดต่อกฎหมายมาตรา 96 ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่กำหนดไว้ว่า ในกรณีจำเป็น กรุงเทพมหานคร อาจมอบอำนาจให้เอกชนกระทำกิจการ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และเรียกเก็บค่าธรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนกรุงเทพมหานครได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา กรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสียก่อน

สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอบคุณรัฐบาล เลื่อนเก็บค่ารถไฟฟ้า ราคา 104 บาท

ประชาชน ผู้บริโภค มีข้อกังขาเกี่ยวกับสัญญาที่เสียเปรียบของกรุงเทพมหานคร ในการจ้างเดินรถ จนทำให้เป็นหนี้มากกว่าควรจะเป็น และไม่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาสถานีรถไฟฟ้า การโฆษณาบนรถไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า

สภาองค์กรของผู้บริโภค ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและวิกฤติสภาพอากาศ (PM 2.5) ขอให้รัฐมีมาตรการราคาที่เข้าถึงได้ทุกคน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น ทำให้บริการรถไฟฟ้าเป็นบริการขนส่งมวลชนของประชาชนทุกคน

โดยปัจจุบันคนส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 43 % ใช้รถมอเตอร์ไซค์ 26% และใช้บริการรถขนส่งสาธารณะเพียง 24% จากรถโดยสาร 15.96% รถแท็กซี่ 4.2% ระบบรางหรือรถฟ้า เพียง 2.68% รถตู้ 1.28% เรือ 0.23%

สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอบคุณรัฐบาล เลื่อนเก็บค่ารถไฟฟ้า ราคา 104 บาท

จึงขอเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ในการใช้บริการรถไฟฟ้าต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี โดยมีข้อเสนอระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

ข้อเสนอเร่งด่วน

1. นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กรุงเทพมหานคร เปิดเผยสัญญาการให้บริการรับจ้างวิ่งรับส่งผู้โดยสาร

ที่เกินสัญญาสัมปทานหลัก และยืนยันการเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายทุกเส้นทาง ตลอดสายอีกเพียง 15 บาท รวมไม่เกิน 59 บาก(44 บาทตามสัญญาสัมปทานเดิมและส่วนต่อขยาย 15 บาท)

พร้อมเปิดเผยมูลข้อเท็จจริง พื้นฐานรายได้ โครงสร้างหนี้ หรือ รายละเอียดกับสภาองค์กรของผู้บริโภค หน่อยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การพิจารณาต่อสัญญาสัมปทานหลักสายสีเขียว หรือสัญญาการให้บริการรับจ้างวิ่งรับส่งผู้โดยสารในส่วนต่อขยายที่เกินสัญญสัปทานหลัก หรือ การขึ้นราคาในส่วนต่อขยาย เป็นต้น

สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอบคุณรัฐบาล เลื่อนเก็บค่ารถไฟฟ้า ราคา 104 บาท

2. ขอให้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ว่า บริการรถไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของบริกรขนส่งมวลชนที่ทุก

คนต้องขึ้นได้ และเร่งดำเนินการให้มีการกำหนดราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค

โดยกำหนดค่าบริการขนส่งมวลชน ไม่เกินร้อยละ 10% ของรายได้ขั้นต่ำ หรือเพดานค่าใช้จ่ายสูงสุดในการใช้บริการขนส่งมวลชนต่อวันของประชาชน

ในการดำเนินดังกล่าว ขอให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะทำงานที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีเป้าหมายในการกำหนดรคาสูงสุดของบริการรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อทั้งระบบ เนื่องจากปัจจุบันมีรถไฟฟ้าให้บริกรจำนวน 6 สาย และจะมีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 34 สายในอนาคต

3. ขอให้ชะลอการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสีเขียวและสายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเร่งกำหนดราคา

สูงสุดในการใช้บริการรถไฟฟ้าในการเดินทาง เพราะหากไม่มีการดำเนินการใดๆ ผู้บริโภคต้องรับภาระ

ค่ำใช้จ่ายที่สูงถึง 107 บ หากต้องการเดินทางจากบางใหญ่มายังสยามสแควร์ในปัจจุบัน หรือถึงแม้

รัฐบาลจะยกเว้นค่าบริการแรกเข้า ในการใช้บริการรถไฟฟ้าในอนาคต ค่าบริการรถไฟฟ้าก็ยังมีราคาแพง

เช่น สูงถึง 99 บาทจากมีนบุรีมายังสยามสแควร์

สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอบคุณรัฐบาล เลื่อนเก็บค่ารถไฟฟ้า ราคา 104 บาท

ข้อเสนอระยะยาว

1. ขอให้คิดค่าโดยสารตลอดสายไปกลับไม่เกิน 33 บาทต่อวัน หรือร้อยละ 10 ของรายได้ขั้นต่ำต่อวัน และมีการบริหารจัดการตั๋วร่วมของรถไฟฟ้า

2. ขอให้เร่งดำเนินการการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมของบริการขนส่งมวลชนทุกประเภท ได้แก่ รถไฟฟ้า รถเมล์ เรือโดยสาร เป็นต้น

3. ขอให้เร่งดำเนินการกำหนดค่าโดยสารสูงสุดต่อวัน ของทั้งระบบบริการขนส่งมวลชน ได้แก่ บริการรถไฟฟ้า รถเมล์ เรือโดยสาร เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจาะลึก ตั๋วรถไฟฟ้าสายสีเขียว แพงเว่อร์ 104 บาท ปัญหาเกิดจากอะไร ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด