ราชกิจจาฯ ประกาศ ขยายเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีบุคคลธรรมดา - ผู้ประกอบการ

18 ก.พ. 2564 เวลา 1:19 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 จากผลกระทบโควิด-19 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 ความว่า โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และส่งเสริมการคงระยะห่างทางสังคมโดยการสนับสนุนให้ประชาชนทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีตามประมวลรัษฎากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา 56 และมาตรา 57 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องยื่นรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อ 2 กรณีการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อ 1 และได้รับสิทธิผ่อนชำระเป็น 3 งวด ตามมาตรา 64 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องผ่อนชำระภายในกำหนดเวลา ดังนี้

(1) งวดที่หนึ่ง ต้องชำระพร้อมกับการยื่นรายการภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไป

(2) งวดที่สอง ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง

(3) งวดที่สาม ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่สอง

การชำระภาษีตามวรรคหนึ่ง หากไม่ชำระงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ต้องเสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับงวดที่ไม่ชำระและงวดต่อๆ ไป โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไปตามประกาศนี้จนถึงวันชำระ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด