Spring News

สวนดุสิตโพล VS ซูเปอร์โพล ผลโพลท่าทีรัฐ ต่อม็อบ 28 กุมภาพันธ์

07 มี.ค. 2564 เวลา 7:29 น.

ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อม็อบ ม็อบ 28 กุมภาพันธ์ โดยผลสำรวจซูเปอร์โพล 96.60 % เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำดีแล้ว ส่วนของสวนดุสิตโพล ไม่เห็นด้วยและไม่ค่อนข้างไม่เห็นด้วย กับท่าทีของรัฐบาลต่อม็อบ รวมกันอยู่ที่ 68.09 %

จากกรณีการชุมนุมของกลุ่ม REDEM เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือที่เรียกว่า ม็อบ 28 กุมภาพันธ์ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล กับสวนดุสิตโพล ได้มีการทำความสำรวจความคิดเห็นประชาชนในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน

โดยการสำรวจภาคสนามของสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2564 และเผยแพร่วันที่ 6 มีนาคม เรื่อง “ยูเอ็น ฟัง” ในหัวข้อ “การทำหน้าที่ของตำรวจในการควบคุมม็อบ 28 กุมภาพันธ์" ผลออกมาว่า 96.60 % แสดงความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำได้ดีแล้ว 3.40 % แสดงความคิดเห็นว่า ทำได้ไม่ดี

ส่วนผลสำรวจของสวนดุสิตโพล ทำการสำรวจวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564 และเผยแพร่วันที่ 7 มีนาคม เรื่อง “จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล” ในหัวข้อ “ความคิดเห็นของประชาชนต่อท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุม ณ วันนี้” 39.49  % ไม่เห็นด้วย 28.60 % ค่อนข้างไม่เห็นด้วย (= 68.09 %) 23.63 % ค่อนข้างเห็นด้วย และ 8.28 % เห็นด้วย (= 31.91 %)

แม้ในผลสำรวจนี้ของสวนดุสิตโพล ไม่ได้กล่าวถึงการชุมนุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดยตรง แต่ทำการสำรวจวันที่ 1 - 5 มีนาคม ซึ่งโดยช่วงระยะเวลา จึงหมายถึงการชุมนุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ผลสำรวจ เรื่อง “ยูเอ็น ฟัง” ทั้งหมดของ “ซูเปอร์โพล”

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

สวนดุสิตโพล VS ซูเปอร์โพล ผลโพลท่าทีรัฐ ต่อม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ผลสำรวจเรื่อง “จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล” ทั้งหมดของ “นิด้าโพล”

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

สวนดุสิตโพล VS ซูเปอร์โพล ผลโพลท่าทีรัฐ ต่อม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ม็อบ 28 กุมภาพันธ์

สวนดุสิตโพล VS ซูเปอร์โพล ผลโพลท่าทีรัฐ ต่อม็อบ 28 กุมภาพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด