Spring News

เปิดรายละเอียดผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต รายที่ 88-89

18 มี.ค. 2564 เวลา 4:39 น.

ศบค. เผยรายละเอียดผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต รายที่ 88-89 พบประวัติมีญาติเป็นผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ มีโรคประจำตัวหลายโรค อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ยอดรวมผู้เสียชีวิตในประเทศ รวม 89 ราย

วันที่ 18 มี.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) พบผู้ป่วยโควิด19 รายใหม่ 92 ราย
• เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้า State Quarantine 14 ราย 
• ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 64 ราย
• ตรวจคัดกรองเชิงรุก 14 ราย
• ยอดติดเชื้อสะสม 27,494 ราย
• หายป่วยเพิ่ม 38 ราย
• หายป่วยแล้ว 26,377 ราย
• เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวม 89 ราย

COVID 18/03/64

รายละเอียดผู้เสียชีวิดตรายที่ 88-89 

รายที่ 88 (ระลอกใหม่ รายที่ 29)

-ผู้ป่วยชายไทยอายุ 88ปี โรคประจาตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และไตเรื้อรัง
-มีประวัติอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ป่วยยืนยัน
-วันที่ 20ก.พ. 2564 เริ่มมีอาการไอแห้ง ไม่มีเสมหะ มีน้ามูกวันที่ 27ก.พ. 2564 เข้ารับการรักษาใน รพ.เอกชน ด้วยอาการไอ มีเสมหะ อ่อนเพลีย ออกซิเจนในเลือดต่าวันที่ 1 มี.ค. 2564 ตรวจหาเชื้อ COVID 19 ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ COVID-19และผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากขึ้น จึงพิจารณาให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ต่อมาผู้ป่วยมีภาวะไตวาย ความดันโลหิตต่า และอาการแย่ลงเรื่อยๆไม่ตอบสนองต่อการรักษา และเสียชีวิตในวันที่16 มี.ค.2564

รายที่ 89 (ระลอกใหม่ รายที่ 30)
-ผู้ป่วยชายไทยอายุ 65 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ด้วยโรคมะเร็งที่โคนลิ้นและมะเร็งปิด ระยะที่ 4
มีประวัติอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร
-วันที่ 8 มี.ค. 2564ไปติดตามการรักษาโรคมะเร็งปอด ที่ รพ.เอกชนวันที่ 15 มี.ค. 2564 เข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชน ด้วยอาการไข้สูง หายใจเหนื่อย ต่อมาอาการแย่ลง วัดสัญญาณชีพไม่ได้ และเสียชีวิตในวันเดียวกัน
-แพทย์สงสัยจึงตรวจหาเชื้อ COVID 19 ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ COVID-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด