svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ 58.49 % อยากให้มีรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ 58.49 % อยากให้มีรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่

ผลสำรวจนิด้าโพล เรื่อง “ประชาชน ประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” 58.49 % ระบุ ประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับ) ส่วน 25.13 % ไม่ประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชน ประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่”

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17–18 มีนาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กำหนดค่าความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจ ดังนี้

แก้รัฐธรรมนูญ

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

แก้รัฐธรรมนูญ

related