ราชกิจจา ประกาศใช้หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด ใช้เดินทางระหว่างประเทศ

21 เม.ย. 2564 เวลา 0:46 น. 2

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้หนังสือรับรอง ฉีดวัคซีนโควิด-19 ใช้สำหรับเดินทางระหว่างประเทศ มีผลทันที

วันที่ 20 เมษายน 2564  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ.2564 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแบบของหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมควบคุมโรค” เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3.หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้จัดทำเป็นเอกสารซึ่งมีรายละเอียดตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าว ต้องจัดทำโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

ประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ราชกิจจา ประกาศใช้หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด ใช้เดินทางระหว่างประเทศ

ราชกิจจา ประกาศใช้หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด ใช้เดินทางระหว่างประเทศ

ราชกิจจา ประกาศใช้หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด ใช้เดินทางระหว่างประเทศ

ราชกิจจา ประกาศใช้หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด ใช้เดินทางระหว่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด