Spring News

สสว.ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์จัดอบรมดิจิทัลมาร์เกตติ้งปีงบประมาณ64

22 เม.ย. 2564 เวลา 5:59 น.

สสว. ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพ ในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง รับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์และต้องการเพิ่มศักยภาพการ แข่งขันในตลาดออนไลน์ให้ขายดี โดดเด่นในยุคดิจิทัล อบรมพร้อมส่งเสริมการขาย ฟรี รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - กรกฎาคม 2564

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวถึงบทบาทของ สสว. ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการตามนโยบายในการขับเคลื่อนและ วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคตว่า สสว.ได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจ รายย่อยขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 3 ด้าน คือ การเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง การพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champion) และการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีด้วยระบบบัญชีเดียว โดยการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยการนำหลักการดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง มาปรับใช้ให้ตรงกับศักยภาพและสินค้าของผู้ประกอบการในการเข้าถึง ช่องทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการเลือกใช้เครื่องมือ ต่าง ๆ ที่เหมาะสมรวมถึงวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยเพื่อสร้างความ เข้มแข็ง รองรับกับความผันผวนของสังคมและเศรษฐกิจโลก

สสว.ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์จัดอบรมดิจิทัลมาร์เกตติ้งปีงบประมาณ64

ผอ.สสว. เผยอีกว่า สสว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ รายย่อยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมทุรสงคราม และสุพรรณบุรี ให้สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดออนไลน์และ เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์อันจะสร้างให้ผู้ประกอบการมีรายได้ มีความเข้มแข็งและเป็น กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน จังหวัดและประเทศ

สสว.ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์จัดอบรมดิจิทัลมาร์เกตติ้งปีงบประมาณ64

 

นายรพี ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ เผยว่า มทร. รัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานภายใต้โครงการฯ ได้กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการโดยการฝึกอบรม ส่งเสริมประสบการณ์ในการขายออนไลน์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเสริมความ แข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ การเปิด ร้านค้าออนไลน์ การเขียนเนื้อหาสินค้า วิธีการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมยกระดับสู่การทำ การตลาดออนไลน์เชิงลึก โดยผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้เครื่องมือ เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ พร้อมฝึก ปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ให้ขายดี การถ่ายภาพสินค้าให้โดดเด่น นอกจากนี้ยังจะได้รับการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมตามศักยภาพสินค้าและบริการถ่ายภาพสินค้าให้ฟรี พร้อมทั้งได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการตลาดออนไลน์จากคณาจารย์และทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ตลอดระยะเวลาโครงการอีกด้วย
“มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิสาหกิจรายย่อย (Micro SME) วิสาหกิจขนาดย่อม บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจ ผู้ประกอบการออนไลน์ที่ต้องการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันและผู้ประกอบการออนไลน์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพเชิงลึกในการทำธุรกิจออนไลน์ เข้าร่วมอบรมฟรี ซึ่งหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ (ผู้ประกอบการ รายใหม่) อบรม 2 วัน และ หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ (ผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว) อบรม 3 วัน ซึ่งผู้สนใจดูรายละเอียดหัวข้อการอบรม และจังหวัดที่จัด อบรมได้ที่ https://rcim.rmutr.ac.th/” นายรพีกล่าวปิดท้าย”

สสว.ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์จัดอบรมดิจิทัลมาร์เกตติ้งปีงบประมาณ64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด