Spring News

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนการจองวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" 14 มิ.ย.

11 มิ.ย. 2564 เวลา 4:54 น.

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดขั้นตอนการจองวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 (สำหรับองค์กรบริษัทและหน่วยงานเท่านั้น) โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 14 มิ.ย.เป็นต้นไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผย ขั้นตอนการขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 (สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น) โดยองค์กรและหน่วยงานสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

6 ขั้นตอน มีดังนี้

1. องค์กรและหน่วยงานลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารนิติบุคคลประกอบการยื่นแจ้งความประสงค์ขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือกผ่านระบบออนไลน์  

- หนังสือรับรองนิติบุคคล หุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ: สำหรับองค์กรที่เคยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์มาแล้วก่อนหน้านั้น ขอให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลำดับจัดสรรโควต้าต่อไป

2. คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติและการจัดสรรโควต้าการกระจายวัคซีนตัวเลือก โดยใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์

3. คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก อนุมัติแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งรหัสให้องค์กรหน่วยงานเข้าล็อกอินเพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน

4. องค์กรและหน่วยงาน ทำสัญญาพร้อมชำระเงิน ตามเงื่อนไขข้อตกลง

5. องค์กรและหน่วยงาน อัพโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรอการกระจายวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ไปยังสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ตามรอบการจัดส่งที่กำหนด

การเตรียมข้อมูลลงทะเบียนก่อนฉีดสำหรับองค์กรและหน่วยงาน  

- เตรียมไฟล์รายชื่อผู้รับวัคซีนตาม Format ที่ได้รับแจ้งจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- อัพโหลดรายชื่อผู้ฉีดเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบตามโควต้าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในบัญชีของบริษัท

6. ผู้ที่มีรายชื่อในระบบเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่องค์กรได้เลือกประสานไว้ตามวันเวลาที่กำหนด

วันที่ให้บริการฉีดวัคซีน  

- สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลผู้เข้าฉีดวัคซีนโดยใส่รหัสบัตรประชาชนหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- สถานพยาบาลสแกนบาร์โค้ดวัคซีนเพื่อบันทึก lot number ยาให้กับผู้เข้ารับการฉีด
 
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะสามารถเช็กข้อมูลการได้รับวัคซีนตัวเลือก ผ่านระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขได้เช่นกัน
 
ระยะที่ 1 วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ประชาชนฉีดฟรี องค์กรหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนเพื่อท่าน

ซิโนฟาร์ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด