Spring News

ผู้สูงอายุจองรับวัคซีนโควิด19 ได้ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทุกแห่งในกรุงเทพฯ

14 มิ.ย. 2564 เวลา 18:25 น. 3

กทม. ห่วงกลุ่มเสี่ยงสูง เปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุจอง วัคซีนโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่า 100 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ ส่วนกำหนดเข้ารับการฉีดทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้นัดหมาย

วันที่14 มิ.ย. 64 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564  โดยมีคณะอนุกรรมการทั้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างสังกัด อาทิ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกองทัพ ผู้แทนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ผู้สูงอายุจองรับวัคซีนโควิด19 ได้ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทุกแห่งในกรุงเทพฯ

สืบเนื่องจากสถานการณ์วัคซีนของประเทศไทยที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนคลาดเคลื่อนจากที่คาดหมาย ส่งผลให้กรุงเทพมหานครได้รับจัดสรรวัคซีนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ จึงมีมติเห็นชอบตามมติการประชุมของที่ประชุมคณะทำงานด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรม และกำกับติดตาม ซึ่งได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมาโดยให้จัดลำดับความสำคัญของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในรอบระยะเดือน มิ.ย. 64 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัคซีน AstraZeneca โดยมีลำดับ ดังนี้ 

1. ผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 

2. ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วย 7  กลุ่มโรคซึ่งได้จองรับวัคซีนในโรงพยาบาลต่างๆ และโรงพยาบาลได้นำรายชื่อเข้าสู่ระบบ MOPH -IC เรียบร้อยแล้ว  

3. บุคลากรทางการแพทย์ที่เหลือตกค้างยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน  

4. ประชาชนทั่วไปจองเข้ารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยความร่วมมือฯ ทั้ง 25หน่วย ตามโครงการไทยร่วมใจ “กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

ผู้สูงอายุจองรับวัคซีนโควิด19 ได้ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทุกแห่งในกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนฯ พิจารณาเห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหากได้รับเชื้อโควิด-19  จึงควรได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต้นๆ แต่เนื่องจากผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยยังไม่ได้จองเข้ารับการฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อมซึ่งปิดรับการจองไปแล้วนั้น  ที่ประชุมจึงมีมติให้โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร กองทัพ ตำรวจ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมกว่า 100 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ เปิดรับจองการเข้ารับการฉีดวัคซีนเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุ  และให้จัดลำดับก่อน-หลัง ตามวัน เวลา ที่ยื่นแสดงความประสงค์รับการฉีดวัคซีน ส่วนกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนนั้น โรงพยาบาลจะเป็นผู้นัดหมายและแจ้งให้ผู้แสดงความประสงค์ทราบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด