DGA จับมือ 56 อปท.ต่อจิ๊กซอว์สู่ “องค์กรดิจิทัลท้องถิ่น” ทั่วประเทศ

03 ก.ค. 2564 เวลา 6:03 น. 2

DGA จับมือ 56 อปท.ต่อจิ๊กซอว์สู่ “องค์กรดิจิทัลท้องถิ่น” ทั่วประเทศด้วย “ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ใน 27 จังหวัด 4 ภูมิภาค.

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เร่งขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเชิงรุก รับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ด้วย“ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล มุ่งสู่ “องค์กรดิจิทัลท้องถิ่น” ใน 27 จังหวัด 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

DGA จับมือ 56 อปท.ต่อจิ๊กซอว์สู่ “องค์กรดิจิทัลท้องถิ่น” ทั่วประเทศ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 4 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลปี พ.ศ. 2563-2565 จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อสนับสนุนด้านพัฒนาประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานในด้านการให้บริการประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลากหลายมิติ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด หน่วยงานรัฐจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันวางแผน และพัฒนาการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกได้

DGA จับมือ 56 อปท.ต่อจิ๊กซอว์สู่ “องค์กรดิจิทัลท้องถิ่น” ทั่วประเทศ

ดังนั้น สพร. ในฐานะหน่วยงานกลางรัฐบาลดิจิทัลที่มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงได้เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากสามารถพัฒนาระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนใช้ภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานภายในเทศบาล สามารถให้บริการได้อย่างฉับไว ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

DGA จับมือ 56 อปท.ต่อจิ๊กซอว์สู่ “องค์กรดิจิทัลท้องถิ่น” ทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด