Spring News

ครม.แต่งตั้ง "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ " นั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่

03 ส.ค. 2564 เวลา 5:19 น. 114

ครม.แต่งตั้ง "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ " นั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่ พร้อมโยก "ณรงค์ศักดิ์" ผู้ว่าฯหมูป่ามาเป็นผู้ว่าฯปทุมธานี.

วันที่ 3 ส.ค.64  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 28 ราย ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

1.นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย

2.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากผู้ว่าฯปทุมธานี ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

3.นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์  พ้นจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักปลัดมท. ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

4.นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

5.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ไปดำรงตำแหน่งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

6..นายรังสรรค์ ตันเจริญ  พ้นจากตำแหน่งผวจ.พิจิตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ชัยนาท

7.นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่งผู้ว่านครพนม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ ชัยภูมิ

8.นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ เชียงราย

9.นายประจญ ปรัญช์สกุล พ้นจากผู้ว่าฯเชียงราย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯเชียงใหม่

10.นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ พ้นจากผู้ว่าฯสิงห์บุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯตราด

11.นายชาธิป รุนจเสรี พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนครพนม

12.นายวิเชียร จันทรโณทัย  พ้นจากผู้ว่าฯชัยภูมิ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนครราชสีมา

13.นายชยันต์ ศิริมาศ  พ้นจากผู้ว่าร้อยเอ็ด ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนครสวรรค์

14.นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  พ้นจากผู้ว่าฯลำปาง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯปทุมธานี

ครม.แต่งตั้ง "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ " นั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่

15.นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯประจวบคิรีขันธ์

16.นายนิพันธ์ บุญหลวง พ้นจากผู้ว่าฯน่าน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯปัตตานี

17.นายวีระชัย นาคมาศ พ้นจากผู้ว่าฯมุกดาหาร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา

18.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯมุกดาหาร

19.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯมุกดาหาร

20 นายภิรมย์ นิลทยา พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯยะลา

21.นายภูสิต สมจิตต์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯร้อยเอ็ด

22.นายสิธิชัย จินดาหลวง พ้นจากผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯลำปาง

23.นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสกลนคร

24.นายเจษฎา จิตรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯนราธิวาสให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลา

25.นายปริญญา โพธิสัตย์  พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสระแก้ว

26.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสิงห์บุรี

27.นายมนต์สิทธิ์  ไพศาละนวัฒน์ พ้นจากผู้ว่าฯสกลนคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯหนองคาย

28.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากผู้ว่าฯตาก ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ