svasdssvasds

"สมุทรสาคร"ประกาศ "คลายล็อกดาวน์"มีผลบังคับใช้ทันที!

"สมุทรสาคร"ประกาศ "คลายล็อกดาวน์"มีผลบังคับใช้ทันที!

หลังจากมีประกาศมาตรการคลายล็อกดาวน์ของศบค.ออกมา ทางจ.สมุทรสาคร ก็ได้มีการประกาศออกมาตรการผ่อนคลายทำกิจกรรมบางอย่างได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง เช็กได้เลยที่นี้

28 ส.ค. 64 จากที่มีมาตรการ"คลายล็อกดาวน์"ประกาศออกมาจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ทาง จังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้มีการออกมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (ฉบับที่ 86)  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมจึงมีคำสั่งดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. ร้านเสริมสวย ตัดผม (ไม่รวมสถานเสริมความงาม คลินิกเสริมความงาม) ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะตัดผมเท่านั้น โดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ  1 ชั่วโมง และให้มีการจัดระบบนัดหมายผู้รับบริการเพื่อมิให้เกิดความแออัด

2. ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าส่ง ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งอนุญาตให้เปิดทำการได้ 6 ชั่วโมง สามารถขยายระยะเวลาเปิดทำการได้อีก 2 ชั่วโมง รวมเป็น 8 ชั่วโมง โดยให้แจ้งความประสงค์และเสนอเวลาเปิด - ปิดที่ชัดเจน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัย ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
3. บรรดาคำสั่ง ประกาศหรือหนังสือใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทนทั้งนี้

พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจและให้คำแนะนำ หรือตักเตือนห้ามปรามได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือเป็นอันตรายต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้เสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อสั่งปิดสถานที่นั้นเฉพาะราย ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม2564เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

\"สมุทรสาคร\"ประกาศ \"คลายล็อกดาวน์\"มีผลบังคับใช้ทันที!

\"สมุทรสาคร\"ประกาศ \"คลายล็อกดาวน์\"มีผลบังคับใช้ทันที!

related