Spring News

ปภ.​นนทบุรี แจ้งเตือนชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวัง น้ำท่วม 1-5 ต.ค.

01 ต.ค. 2564 เวลา 1:56 น. 173

ด่วน! ปภ.​นนทบุรี แจ้งเตือนชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากท่วมขัง เนื่องจากจำเป็นต้องระบายน้ำเขื่อนป่า​สัก​ชล​สิทธิ์​เพิ่ม ระหว่าง​วันที่​ 1 -​ 5 ตุลาคม​

วันที่ 30 ก.ย. 2564 กองอำนวย​การ​ป้อง​กันและ​บรรเทา​สาธารณภัย​จังหวัด​นนทบุรี ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ ริมสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากท่วมขัง รวมไปถึงแผนกงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้มีโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) ๖๑๐/ว๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้รับการประสานจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่าได้ประเมินปริมาณฝนตกที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนและลุ่มน้ำป่าสัก โดยคาคว่ำจะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ (C.2) ในอัตราประมาณ ๒,๗๕๐ - ๒,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลผ่านสถานีวัดน้ำจังหวัดอุทัยธานี (C1.19) ในอัศรา ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๓,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที่ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ตัตยอดน้ำเข้าระบบคลองชลประทานทั้งสองฝั่ง ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจำเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในอัตรา ๙๐๐ - ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที่ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านอำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา (C29A) ในอัตรา ๓,๐๐๐ - ๓,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย และท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพิ่มสูงขึ้นประมาณ ๑.๒๐ - ๒.๔๐- เมตร และท้ายเขื่อนพระรามหกเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ ๒.๓๐ -๒.๘o มตร ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ ตุลาคม ๒๕b๔

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เพื่อให้การรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี จึงให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ตังนี้

๑.ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกลัชิต แจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พร้อมทั้งเตรียมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัย บฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒. ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้ฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใภลัชิต

๓. รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือในเบื้องตันให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-2471 โทรสาร 02-591-2474 เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี จึงขอให้ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการตังกล่าวโดยเคร่งครัด

ปภ.​นนทบุรี แจ้งเตือนชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวัง น้ำท่วม 1-5 ต.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ