svasdssvasds

มะม่วงฉะเชิงเทรา สินค้าเด่นมาตรฐาน GAP ส่งออกดังไกลทั่วโลก

มะม่วงฉะเชิงเทรา สินค้าเด่นมาตรฐาน GAP ส่งออกดังไกลทั่วโลก

“มะม่วง” เป็นพืชเศรษฐกิจยอดนิยมของไทย ที่นอกจากจะมีการบริโภคในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกไปขายในหลายประเทศ มีตลาดหลัก คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

หนึ่งในแหล่งปลูกมะม่วงสำคัญของไทยอยู่ที่ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งที่นี่ได้มีการรวมกลุ่มสมาชิกจาก 7 อำเภอ จัดตั้งสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัดขึ้น มีการปลูกมะม่วงหลายสายพันธุ์ อาทิ มะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง เบอร์ 4, มะม่วงขายตึก, มะม่วงเขียวเสวย, มะม่วงทวายเดือนเก้า บนพื้นที่เพาะปลูกกว่า 5,000 ไร่ 

เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานของมะม่วงส่งออก ทางสหกรณ์ฯ จึงได้เน้นการผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพปลอดภัย จากสารพิษตกค้าง และได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกฯ ร่วมขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาด ทั้งยังช่วยยกระดับราคาผลผลิตให้แก่สมาชิกอีกด้วย

นายไพทูรย์  อสัมภิณวงศ์ สมาชิกสหกรณ์ ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เล่าว่า จากที่มะม่วงของเกษตรกรในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมและได้ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน GAP สามารถส่งออกได้ส่งผลให้มะม่วงของเกษตรกรขายได้ราคาตกประมาณ 90 บาทต่อกิโลกรัม ถือเป็นราคาที่ดี

มะม่วง เกษตรกรฉะเชิงเทรา

ขณะที่นายวิเชียร มธุรภารดี ที่ปรึกษาสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราจำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง ฉะเชิงเทรามีหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เป็นสมาชิกทั้งทางด้านวิชาการ และควบคุมดูแลผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน GAP ซึ่งหากได้รับมาตรฐาน GAP แล้ว ไม่ว่าสินค้าจะขายในห้างสรรพสินค้าทั้งในและต่างประเทศก็ไม่มีปัญหา เพราะใช้หลักการเดียวกันหมด ซึ่งเมื่อเกษตรกรทำได้ก็จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัว

มะม่วง ฉะเชิงเทรา

นายจิรวัฒน์ ไชยพุทธ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้สหกรณ์เพื่อไปพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานรวมถึงการส่งเสริมด้านองค์ความรู้ต่างๆ เช่น ให้การศึกษาความรู้ และอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรในด้านการรับรองมาตรฐาน GAP เป็นต้น รวมถึงมีการสนับสนุนบุคลากรทางการตลาด เพื่อให้มี  ความสะดวกคล่องตัวในการผลิตและการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์
 

กระจ่าง จำศักดิ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้านนายกระจ่าง จำศักดิ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สมาชิกสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง ฉะเชิงเทรา มีทั้งหมด 133 คน มีพื้นที่ปลูกมะม่วงทั้งหมด 5,000 กว่าไร่ ขณะที่มีผลผลิตภาพรวมทั้งปีเกือบ 5,000 ตันโดยทางสหกรณ์ฯจะส่งเสริมให้สมาชิกปลูกมะม่วงพันธุ์ที่มีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูง ปลูกแล้วต้องขายได้ ปัจจุบันมะม่วงของชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรามี 2 แบรนด์ ได้แก่ แบรนด์ “QM” และแบรนด์ “ทองแปดริ้ว” 

นอกจากมีการติดแบรนด์แล้ว ยังมีสติ๊กเกอร์ QR Code ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ โดยใช้สมาร์ทโฟนสแกนดูได้ว่า มะม่วงนี้เป็นของใคร ของสมาชิกคนไหน สามารถเข้าไปดูข้อมูลในสติ๊กเกอร์ QR Code ได้เลย ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน
 

related