svasdssvasds

เช็กเกณฑ์ช่วยเหลือ ผู้เช่าที่ กทม. ไม่เก็บค่าเช่า-ลด 50% ที่กระทบโควิด

เช็กเกณฑ์ช่วยเหลือ ผู้เช่าที่ กทม. ไม่เก็บค่าเช่า-ลด 50% ที่กระทบโควิด

เช็กได้ที่นี่! กทม. เปิดรายละเอียดช่วยเหลือผู้เช่าที่ กทม. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้รับการยกเว้นค่าเช่า และปรับลดราคาค่าเช่า 50% เฉพาะการเช่าพื้นที่ของ กทม.

ขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใยจาก พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงที่โควิดระบาดหนัก ทาง กทม. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เช่าที่ กทม. ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนี้

 

1. ให้ยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า รวมถึงค่าตอบแทนอย่างอื่นทำนองเดียวกันตามสัญญา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคบรรเทาลง ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณา 2 ข้อ ได้แก่

  • กรณีถูกสั่งปิดสถานที่โดยประกาศของกรุงเทพมหานคร หรือถูกสั่งให้ปิดสถานที่โดยหน่วยงานหรือส่วนราชการโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ยกเว้นค่าเช่า
  • กรณีนอกเหนือจากข้อแรก ให้ปรับลดค่าเช่าร้อยละ 50

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการผู้บริหารสัญญาเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า โดยพิจารณาจาก 3 กรณี ได้แก่

  • กรณีผู้เช่าที่ได้ชำระค่าเช่าของเดือนเมษายน-สิงหาคม 2564 ไปแล้ว และเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า ให้ยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่าของเดือนถัดไปที่จะถึงกำหนดชำระ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าหรือทำสัญญาเช่าฉบับใหม่กรณีที่มีการขอต่ออายุสัญญา แล้วแต่กรณี
  • กรณีผู้เช่าที่ค้างชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2564 กรณีที่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า ให้ยกเว้นค่าเช่าหรือปรับลดค่าเช่าของเดือนเมษายน-สิงหาคม 2564 ในกรณีที่ได้รับการปรับลดค่าเช่า หากนำค่าเช่าส่วนที่ค้างชำระร้อยละ 50 มาชำระก่อนหรือในวันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ให้ได้รับยกเว้นค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าว
  • กรณีชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี ให้คิดเป็นสัดส่วนของเดือนหรือวันที่ถูกปิด หรือได้รับผลกระทบ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1) หรือ 1.2) แล้วแต่กรณี

3. เลื่อนชำระค่าบำรุงกรุงเทพมหานคร รวมถึงค่าบำรุงอย่างอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งตามสัญญาที่อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น ค่าบำรุงโรงพยาบาล เป็นต้น ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป ให้ได้รับยกเว้นค่าปรับ หากนำค่าบำรุงกรุงเทพมหานครที่ค้างชำระมาชำระก่อนหรือในวันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

 

ทั้งนี้ผู้เช่ารายใดประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือ ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานหรือส่วนราชการผู้บริหารสัญญา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 8265 ในวันและเวลาราชการ

related