svasdssvasds

ด่วน! รัฐสภา ตีตก ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนรื้อ ระบอบประยุทธ์

ด่วน! รัฐสภา ตีตก ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนรื้อ ระบอบประยุทธ์

รัฐสภามีมติไม่รับหลักการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนรื้อระบอบประยุทธ์ ที่เสนอโดย "ปิยบุตร-พริษฐ์" หลัง ส.ว. ทุ่มเสียงไม่รับหลักการ เกิน166 คน

วันนี้ (17 พ.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่อาคารสัปปายะสภาสถาน มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เพื่อลงมติวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...." (ยกเลิกมาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 7 มาตรา 159 วรรคแรก เพิ่มมาตรา 193/1 มาตรา 193/2 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 11 หมวด 12 มาตรา 256 หมวด 16 ยกเลิกมาตรา 269 มาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 272 และมาตรา 279)

 

การพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนที่ร่วมกันลงชื่อเสนอต่อรัฐสภาคือ "ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ" ที่มีการเคลื่อนไหวภายใต้แคมเปญขอคนละชื่อ-รื้อระบอบประยุทธ์ ที่ดำเนินการโดยกลุ่ม Re-solution ที่มี 2 แกนนำหลักคือ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า-อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือไอติม

ล่าสุดที่ประชุมรัฐสภามีมติไม่รับหลักการร่างรัฐนูญฉบับดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง

รับหลักการ 206 ไม่รับ 473 คะแนน งดออกเสียง 6 เสียง  

 

แบ่งเป็น

ส.ส. รับหลักการ 203 คะแนน 

ส.ว. รับหลักการ 3 คะแนน

 

ขณะที่

ส.ส. ไม่รับหลักการ 249 คะแนน

ส.ว. ไม่รับหลักการ 224 คะแนน

 

ซึ่งคะแนนเสียงทั้งหมดน้อยกว่ากึ่งหนึ่งถือว่าไม่รับหลักการ

ผลลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตามสำหรับสาระสำคัญฉบับนี้ คือ “ยกเลิกวุฒิสภา” เปลี่ยนมาใช้เป็นระบบ “สภาเดี่ยว” ที่เหลือแต่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น การกำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.  , ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศของ คสช. , “รื้อ” ที่มาองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมด รวมทั้งออกแบบกลไกใหม่ที่หวังจะป้องกันไม่ให้การรัฐประหารเกิดขึ้นได้อีก

 

ทั้งนี้ ร่างแก้ไขรธน.ฉบับประชาชน มีตัวแทนกลุ่ม Re-Solution จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า, นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า (ConLab), นายณัชปกร นามเมือง จนท.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และ น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว แกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) เข้ามาชี้แจงการ "รื้อระบอบประยุทธ์" และมีประชาชนเข้าร่วมลงชื่อจำนวน 150,921 คน (ผ่านการตรวจรายชื่อ 135,247 รายชื่อ) ถือเป็นภาคสามของการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 และเป็นครั้งที่สองที่ร่างจากประชาชนได้เข้าสู่สภา เนื้อหาสำคัญคือเสนอให้ยกเลิกวุฒิสภา

 

ปัจจุบันมีสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 723 คน คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่ง คือ ตั้งแต่ 362 เสียงขึ้นไป

related