svasdssvasds

นักวิชาการ แนะ อาหารแปรรูป ทานได้ ปลอดภัย เลือกบริโภคอย่างเหมาะสม

นักวิชาการ แนะ อาหารแปรรูป ทานได้ ปลอดภัย เลือกบริโภคอย่างเหมาะสม

นักวิชาการมช. แนะ อาหารแปรรูปที่ผ่านกระบวนการผลิตได้มาตรฐาน รับประทานได้ เพียงแค่เลือกบริโภคอย่างเหมาะสม และ ครบ 5 หมู่

ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง  รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่

ผศ.ดร. สุทัศน์ สุระวัง สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน อาหารแปรรูปมีจุดเด่นในการถนอมรักษาคุณภาพอาหาร ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย อำนวยความสะดวกรับวิถีชีวิตนิวนอร์มอล แนะรับประทานอย่างเหมาะสม มีความหลากหลาย ครบ 5 หมู่ และอ่านฉลากโภชนาที่ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพที่ดี

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แบ่งประเภทของอาหารแปรรูป ตามระบบ The NOVA Food Classification System ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มแรก คือ อาหารไม่ผ่านกระบวนการ (Unprocessed Foods) หรือผ่านกระบวนการเพียงเล็กน้อย (Minimally processed foods) ส่วนใหญ่เป็นการตัดแต่งเอาส่วนที่บริโภคไม่ได้ออก หรือผ่านการบด แยกส่วน กรอง คั่ว ต้ม หมัก การทำแห้ง การพาสเจอร์ไรซ์ การแช่เย็น แช่แข็ง บรรจุในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ เพื่อรักษาคุณภาพ คงความสดของอาหารตามธรรมชาติ

กลุ่มที่สอง คือ อาหารผ่านกระบวนการ โดยใช้เครื่องปรุง (Processed culinary ingredients)  เช่น น้ำมัน เนย น้ำตาล และเกลือ เพื่อเตรียมปรุงอาหารในครัวเรือน

นักวิชาการ แนะ อาหารแปรรูป ทานได้ ปลอดภัย เลือกบริโภคอย่างเหมาะสม กลุ่มที่สาม คือ อาหารผ่านกระบวนการ (Processed Foods) เป็น อาหารแปรรูปโดยใช้น้ำมัน น้ำตาล หรือ เกลือเป็นส่วนผสม และ วิธีการถนอมอาหาร โดยการดอง การรมควัน การบ่ม เพื่อให้ส่วนผสมแทรกซึมเข้าไปในอาหาร และเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของอาหาร เช่น ผัก-ผลไม้บรรจุขวด ปลากระป๋อง แฮม เบคอน

และกลุ่มที่สี่ คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการสูง (Ultra-processed Foods) ใช้กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ และช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาได้นานขึ้น เช่น ไส้กรอก อาหารว่าง (snacks) อาหารแช่แข็ง มาการีน ไอศกรีม และ ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เป็นต้น

นอกจากนี้ การแปรรูปอาหารยังมีประโยชน์มากมาย อาทิ ทำลายสารที่เป็นพิษในอาหาร ช่วยถนอมอาหาร ทำให้มีกลิ่นและรสชาติดีขึ้น สามารถจำหน่ายและขนส่งได้สะดวก

ผศ.ดร.สุทัศน์ ย้ำว่า เพื่อให้มั่นใจว่าบริโภคอาหารแปรรูปแล้ว ไม่ทำให้รับปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียม เกินความต้องการ จึงควรอ่านฉลากโภชนาการให้แน่ใจก่อนทุกครั้งว่าไม่มีส่วนประกอบที่เป็นเกลือ น้ำตาล หรือไขมันในปริมาณมากเกินไป โดยในปัจจุบันได้มีการใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่า มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่เหมาะสม

related