Spring News

หมายกำหนดการ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สมเด็จพระวันรัต

16 มี.ค. 2565 เวลา 7:18 น. 725

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ "สมเด็จพระวันรัต" 17 มี.ค. 65

 วานนี้ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มรณภาพแล้ว เมื่อเวลา 14.22 น.ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 ล่าสุด วัดบวรนิเวศวิหาร ได้เผยแพร่ กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อายุ 85 ปี พรรษา 65 กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2565 ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4)

• เวลา 08.30 น. เคลื่อนศพเจ้าประคุณสมเด็จฯ ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยมายังห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาi

• เวลา 09.30 น. กรรมการมหาเถรสมาคม พระอนุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายน้ำสรงศพเจ้าประคุณสมเด็จฯ ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี / พระภิกษุสามเณร คณะศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั่วไป ถวายน้ำสรงศพ เจ้าประคุณสมเด็จฯ หน้าภาพถ่าย ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย

• เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนิน ในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระสงฆ์ 10 รูป บังสุกุล พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

 ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2565 ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ มีพระพิธีธรรมสวดพระอธิธรรม 7 คืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เปิดประวัติและคำสอน "สมเด็จพระวันรัต" เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

• สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรฯ มรณภาพแล้ว ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือน มีนาคม ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

• ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระอภิธรรมศพ

• เวลา ๑๘.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดให้พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันจันทร์ที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๔)

• เวลา ๑๖.๓๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ

• เวลา ๑๘.๐๐ น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันอังคารที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๔)

• เวลา ๑๐.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ

• เวลา ๑๘.๐๐ น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

หมายกำหนดการ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สมเด็จพระวันรัต

หมายกำหนดการ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สมเด็จพระวันรัต

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปจนถึงการบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน

• เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์

รับเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ เวลา ๑๘.๐๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖)

• เวลา ๑๖.๓๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๕0 วัน พระราชทานศพ

• เวลา ๑๘.๐๐ น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖)

• เวลา ๑๐.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๕o วัน พระราชทานศพ

• เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓)

• เวลา ๑๖.๓๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐0 วัน พระราชทานศพ

• เวลา ๑๘.๐๐ น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๗)

• เวลา ๑๐.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๑00 วัน พระราชทานศพ

• เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

หมายเหตุ : การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่หน่วยงานราชการประกาศอย่างเคร่งครัด

ที่มา : วัดบวรนิเวศวิหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ