svasdssvasds

กบน.วางแนวทางราคาน้ำมันดีเซล ขั้นบันไดทยอยขึ้น32 บาท/ลิตร ลดผลกระทบ

กบน.วางแนวทางราคาน้ำมันดีเซล ขั้นบันไดทยอยขึ้น32 บาท/ลิตร ลดผลกระทบ

กบน.ปรับราคาน้ำมันดีเซลเป็น 32 บาท/ลิตร เพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนให้น้อยที่สุด พร้อมพิจารณาการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลให้สอดคล้องสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลก หวังสร้างเสถียรภาพราคาน้ำมันดีเซลของไทยในระยะยาว

โดย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับราคาน้ำมันดีเซลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32 บาท/ลิตร หลังจากนั้น กบน. จะพิจารณาปรับราคาเป็นขั้นบันได เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรึงราคาน้ำมันดีเซล

ปลัดกระทรวงพลังงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

โดยในปัจจุบันหากไม่มีการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ประมาณ 40 บาท/ลิตร และจากการอุดหนุนเพียงครึ่งเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี จะทำให้เพดานการปรับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 35 บาท/ลิตร  ซึ่งหากในแต่ละรอบสัปดาห์ราคาน้ำมันตลาดโลกมีการปรับลดลง ก็จะมีการปรับเงินอุดหนุนและปรับเพดานราคาลดลงตามความการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันต่อไป

ขณะเดียวกัน ในส่วนของราคาน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมก็จะทยอยปรับลดการชดเชยลงเช่นกัน โดยจะปรับลดการชดเชยลงสัปดาห์ละ 2 บาท และมีเป้าหมายจะจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลพรีเมียมลิตรละ 1 บาท นอกจากนี้ กบน. ยังได้พิจารณาการปรับลดการชดเชยในกลุ่มน้ำมันเบนซิน E85 โดยจะปรับลดการชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ลงสัปดาห์ละ 1 บาท จากในปัจจุบันที่อุดหนุนอยู่ที่ 3.53 บาท/ลิตร โดยมีเป้าหมายให้มีการอุดหนุนที่ 0.53 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ การดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมา ได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการแก้ไขวิกฤตผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงเป็นกลไกและเครื่องมือทีสำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในช่วงภาวะวิกฤตไม่ให้สูงเกินไปจนเกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน และการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมุ่งเน้นการอุดหนุนและชดเชยในระยะสั้นชั่วคราวเพื่อให้เกิดระเบียบวินัยทางการเงินการคลังเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามปัจจุบัน ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 ติดลบ 56,278  ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 24,302  ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 31,976  ล้านบาท      

 

 

related