Spring News

ด่วน! ราชกิจจา ประกาศแล้ว ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย โดยความสมัครใจ มีผลทันที

23 มิ.ย. 2565 เวลา 14:23 น. 28.8k

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย โดยความสมัครใจ มีผลทันที หลังการระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่46 ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงเป็นลำดับ จนสามารถผ่อนคลายมาตรการต่างๆให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ โดยเฉพาะการเดินทาง การใช้ชีวิตประจำวัน นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนด สาระสำคัญดังต่อไปนี้

สาระสำคัญผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ดังต่อไปนี้

  1. ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
  2. ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค
  3. การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่า สวมหน้ากากอย่างถูกวิธี เป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ รวมทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) จึงมีข้อแนะนำให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับ บุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

กรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด - 19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม ๖๐๘) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ และกรณีเป็นผู้ติดเชื้อ โควิด - 19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด - 19 จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค

  1. การผ่อนคลายมาตรการสำหรับการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของแรงงานต่างด้าว
  2. แนวปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์
  3. การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวัง
  4. มาตรการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่เฝ้าระวัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

ด่วน! ราชกิจจา ประกาศแล้ว ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย โดยความสมัครใจ มีผลทันที ด่วน! ราชกิจจา ประกาศแล้ว ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย โดยความสมัครใจ มีผลทันที ด่วน! ราชกิจจา ประกาศแล้ว ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย โดยความสมัครใจ มีผลทันที ด่วน! ราชกิจจา ประกาศแล้ว ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย โดยความสมัครใจ มีผลทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ