svasdssvasds

ด่วน! ราชกิจจา ประกาศแล้ว ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย โดยความสมัครใจ มีผลทันที

ด่วน! ราชกิจจา ประกาศแล้ว ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย โดยความสมัครใจ มีผลทันที

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย โดยความสมัครใจ มีผลทันที หลังการระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่46 ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงเป็นลำดับ จนสามารถผ่อนคลายมาตรการต่างๆให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ โดยเฉพาะการเดินทาง การใช้ชีวิตประจำวัน นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนด สาระสำคัญดังต่อไปนี้

สาระสำคัญผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ดังต่อไปนี้

  1. ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
  2. ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค
  3. การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่า สวมหน้ากากอย่างถูกวิธี เป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ รวมทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) จึงมีข้อแนะนำให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับ บุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

กรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด - 19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม ๖๐๘) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ และกรณีเป็นผู้ติดเชื้อ โควิด - 19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด - 19 จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค

  1. การผ่อนคลายมาตรการสำหรับการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของแรงงานต่างด้าว
  2. แนวปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์
  3. การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวัง
  4. มาตรการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่เฝ้าระวัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

ด่วน! ราชกิจจา ประกาศแล้ว ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย โดยความสมัครใจ มีผลทันที ด่วน! ราชกิจจา ประกาศแล้ว ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย โดยความสมัครใจ มีผลทันที ด่วน! ราชกิจจา ประกาศแล้ว ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย โดยความสมัครใจ มีผลทันที ด่วน! ราชกิจจา ประกาศแล้ว ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย โดยความสมัครใจ มีผลทันที

related