มท.สั่งด่วน!คุมเข้มรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

25 ส.ค. 2560 เวลา 1:41 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำ ให้หัวหน้าหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นทุกระดับดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เป็นรายละเอียดให้ทราบทั้งทางโทรศัพท์และหนังสือไปแล้วนั้น จึงขอกำชับและเน้นย้ำเพิ่มเติมให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วย ทุกระดับให้ความสำคัญและเข้มงวดกวดขันผู้รับผิดชอบเวรยามหรือผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบอาคารสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะและที่ชุมชนต่างๆ รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และใช้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ตลอดจนเครื่องใช้เพื่ออำนวยความปลอดภัยทุกประเภท กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เครื่องบันทึกภาพ-เสียงและข้อมูล ฯลฯ ให้ตรวจสอบ และดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

มท.สั่งด่วน!คุมเข้มรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

พร้อมกันนี้ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน หมั่นออกไปตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นกรณีพิเศษในระยะนี้ด้วย โดยคำนึงถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีอันจะดำรงรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญ

มท.สั่งด่วน!คุมเข้มรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานกำหนดให้ต้องมีและจัดทำแผนปฏิบัติการสำรองตลอดจนช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อการสั่งการหรืออำนวยการ สำหรับแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆไว้ตามช่องทางสื่อสารต่างๆด้วย โดยขอให้เริ่มปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยน แปลง

มท.สั่งด่วน!คุมเข้มรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด