Breaking ข่าว ทั่วไทย

“หมอประเวศ” หนุน ปฏิรูปหน่วยงานสาธารณสุข

นายแพทย์ประเวศ วะสี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน 10 ปี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยย้ำว่า พร้อมสนับสนุนให้มีการปฏิรูปหน่วยงานสาธารณสุข พร้อมอยากเห็นนายกรัฐมนตรี ในอนาคต เป็นผู้นำนโยบายสาธารณะ

นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส

 

นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวปาฐกถาพิเศษ ระบบสุขภาพไทยในทศวรรษหน้า ในงาน 10 ปี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตอนหนึ่งว่า ปัจจัยที่กำหนดให้สุขภาพดี อยู่นอกแวดวงสาธารณสุขร้อยละ 80 เช่น เศรษฐกิจไม่ดีจะทำให้กินดีอยู่ดีได้อย่างไร หรือ สิ่งแวดล้อมไม่ดี ก็ทำให้สุขภาพไม่ดีไปด้วย ดังนั้น นโยบายจึงเป็นสิ่งสำคัญ ยกตัวอย่าง อาทิ ชุมชนเข้มแข็งเป็นปัจจัยของสุขภาพดีไปด้วย นอกจากนี้ โครงการบริการใกล้บ้านใกล้ใจ สนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีหมอประจำครอบครัว ให้มีพยาบาลชุมชนหนึ่งคนต่อ 2 หมู่บ้าน และ ผู้ช่วยพยาบาล 1 คนตอนหนึ่งหมู่บ้าน โดยรัฐสนับสนุนการเงินผ่านกองทุนสุขภาพตำบล ของสถาบันการเงินของชุมชนระดับตำบล รวมทั้ง อยากให้มีการปฏิรูปหน่วยงานสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องให้มีการประสานงานร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

นายแพทย์ประเวศ กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ในอนาคต ไม่อยากเห็นการเมืองแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และอยากให้ นายกรัฐมนตรี ในอนาคต เป็นผู้นำนโยบายสาธารณะไปสู่ความสำเร็จ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม